REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6240
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorKurzak-Mabrouk, Anna-
dc.date.accessioned2018-01-29T11:16:44Z-
dc.date.available2018-01-29T11:16:44Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationOptimum. Studia Ekonomiczne, Nr 4(88) 2017, s. 187-198pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/6240-
dc.description.abstractZrównoważony rozwój jest koncepcją wypracowaną w drodze wieloletnich negocjacji i prac na arenie międzynarodowej, której głównym celem jest poprawa jakości życia społeczeństw w czystym środowisku naturalnym. Skupia ona w sobie trzy aspekty, tj.: ekologiczny, społeczny i ekonomiczny, a realizowanie działań w wymienionych trzech obszarach zmierza do osiągnięcia efektywnego rozwoju. W artykule zaprezentowano teoretyczne podstawy koncepcji zrównoważonego rozwoju i branży spożywczej w odniesieniu do polskiej gospodarki oraz działania, jakie powinny podejmować wszystkie przedsiębiorstwa spożywcze, aby przedstawiana koncepcja była skuteczna. Celem pracy jest wskazanie, iż w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego korzystne jest realizowanie działań wspierających zrównoważony rozwój, a także jak te działania wyglądają. Wykorzystane w artykule metody badań polegają na analizie danych zastanych. Analizie zostały poddane istniejące już dane wtórne, wcześniej zgromadzone i przetworzone przez instytucje publiczne, co jest metodą deskresearch. Ponadto, zastosowano jednocześnie analizę treści i pisemnych komunikatów tekstowych. Część artykułu, na którą składa się przegląd działań, jakie powinno się realizować w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, powstała w wyniku gruntownej analizy literatury dotyczącej: zrównoważonego wznoszenia budynków, zrównoważonego personelu, zrównoważonego zarządzania, ekologicznych innowacji produktowych, opakowaniowych i technologicznych, zrównoważonej produkcji i utylizacji odpadów opakowaniowych. W części badawczej artykułu wyjaśniono, w jaki sposób przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego powinny realizować swoją działalność, by była ona zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu możliwe jest poznanie odpowiedzi na podane pytania badawcze. Czy przemysł spożywczy ma duży wpływ na powstawanie produktów opakowaniowych? Jaki powinien być zrównoważony produkt, co go cechuje i jak go projektować? Jacy powinni być pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach charakteryzujących się cechami zrównoważenia, jak również czym wyróżniają się współpracownicy i dostawcy. W jaki sposób powinna być realizowana produkcja, aby w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływać na człowieka i przyrodę? Które surowce i w jaki sposób oszczędzać, żeby nie doprowadzić do ich całkowitego zużycia?pl
dc.description.abstractSustainable development is a concept developed after years of negotiations and disputes on the international stage. Its main goal is to improve the quality of life of societies in a clean environment. It focuses on three aspects: ecological, social, and economic. It is imperative to carry out the activities in these three areas so that all the problems important for building a long-term business strategy are addressed. This will make it possible to achieve effective development. In this paper, the author presents the theoretical foundations of the concept of sustainable development in the food industry in relation to the Polish economy and the actions that all food businesses should take in order for the presented concept to be effective. The purpose of the work is to show why businesses in the food industry are benefiting from actions that promote sustainable development and how they behave. The research methods used involve analysis of available data. The existing secondary data previously collected and processed by public institutions are analyzed (a desk research method). In addition, content analysis is conducted, where written messages are examined. The paper, which includes an overview of activities recommended for food industry companies, was developed through a thorough literary analysis of sustainable building, sustainable staffing, sustainable management, innovations regarding ecological products, packaging and technologies, sustainable production and disposal of packaging waste. The research section explains how food business operators should implement their activities to ensure that they are sustainable. Thanks to this, it is possible to find the answers to the following research questions: Does the food industry have a major impact on the formation of packaging products? What should the sustainable product be, what characterizes it and how to design it? What should employees working for sustainable companies be like? What should be the characteristics of the collaborators and suppliers of a sustainable company? How should production be implemented so as to have a minimal negative impact on people and the natural environment? Which raw materials to save, and how to do it so as not to exhaust them completely?pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectzrównoważony rozwójpl
dc.subjectbranża spożywczapl
dc.subjectprzedsiębiorstwopl
dc.subjectkonsumentpl
dc.subjectsustainable developmentpl
dc.subjectfood industrypl
dc.subjectenterprisepl
dc.subjectconsumerpl
dc.titleSpójność działań w obszarze zrównoważonego rozwoju w branży spożywczejpl
dc.title.alternativeSustainable development in food industry: coherence of actionpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2017.04.88.14-
dc.description.Emailanna.magister@gmail.compl
dc.description.AffiliationWydział Zarządzania, Politechnika Częstochowskapl
dc.description.referencesAdamczyk J., 2001, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.pl
dc.description.referencesAgenda 21 w Polsce, 1997, Sprawozdanie z realizacji w latach 1992-1996, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa.pl
dc.description.referencesBrzustewicz P., 2013, Zarządzanie łańcuchem dostaw a cykl życia produktu, „Marketing i Rynek”, nr 12.pl
dc.description.referencesClimate Change: Global Risks, Challenges and Decisions, 2011, K. Richardson, W. Steffen, D. Liverman (eds.), Cambridge University Press, Cambridge, UK.pl
dc.description.referencesCreating shared value, 2011, M. Porter, M. Kramer (eds.), Harvard Business Review, no. 1.pl
dc.description.referencesDyrektywa 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 roku w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich z zakresu etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych, Dz. U. L 109 z 6.5.2000.pl
dc.description.referencesEurostat, http://ec.europa.eu/eurostat (data wejścia: 15.04.2017).pl
dc.description.referenceshttp://stat.gov.pl/ (data wejścia: 15.04.2017).pl
dc.description.referenceshttp://www.lot.com/pl/pl/ (data wejścia: 15.04.2017).pl
dc.description.referencesKowalczyk A., 2010, Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.description.referencesKurzak A., 2014, Analiza działań przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zasady zrównoważonego zarządzania, [w:] Współczesne problemy zarządzania w podmiotach gospodarczych i publicznych, D. Wielgórka (red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.pl
dc.description.referencesMarketing 3.0, 2010, P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan (red.), Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.pl
dc.description.referencesNational Footprint Accounts, 2016 Edition, Global Footprint Network, www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/blog/national_footprint_accounts_2016_carbon_makes_up_60_of_worlds_footprint (data wejścia: 15.04.2017).pl
dc.description.referencesOur Common Future, 1987, Report of the World Commission on Environment and Development, Oxford University Press, Oxford, 11 December.pl
dc.description.referencesPabian A., 2013, Działalność promocyjna w koncepcji sustainability, ,,Marketing i Rynek”, nr 8.pl
dc.description.referencesProtokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Sporządzony w Kioto 11 grudnia 1997 roku, Dz. U. 2005, Nr 203, poz. 1684.pl
dc.description.referencesRockström J., Steffen W., Noone K., Persson Å., Chapin F.S., Lambin E., Lenton T.M., Scheffer M., Folke C., Schellnhuber H., Nykvist B., de Wit C.A., Hughes T., Van der Leeuw S., Rodhe H., Sörlin S., Snyder P.K., Costanza R., Svedin U., Falkenmark M., Karlberg L., Corell R.W., Fabry V.J., Hansen J., Walker B., Liverman D., Richardson K., Crutzen P., Foley J., 2009, Planetary boundaries: Exploring the safe operating space for humanity, ”Ecology and Society”, 14, no. 2, art. 32.pl
dc.description.referencesRogall H., 2010, Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.pl
dc.description.referencesSustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, 2010, W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, A. Wańtuchowicz (red.), Wydawnictwo Poltext, Warszawa.pl
dc.description.referencesUstawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 2006 roku, Dz. U. 2006, Nr 171, poz. 1225.pl
dc.description.number4(88)pl
dc.description.firstpage187pl
dc.description.lastpage198pl
dc.identifier.citation2Optimum. Studia Ekonomicznepl
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 4(88)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_4_2017_A_Kurzak-Mabrouk_Spojnosc_dzialan_w_obszarze_zrownowazonego_rozwoju.pdf225,98 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.