REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6236
Tytuł: Zróżnicowanie przestrzenne oczekiwań przedsiębiorców związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w kontekście spójności społeczno-gospodarczej
Inne tytuły: Spatial differentation of entrepreneurial expectations related to their business activity in context of socio-economic cohesion
Autorzy: Bąkowski, Andrzej
Piotrowska-Piątek, Agnieszka
Sobieraj, Małgorzata
Słowa kluczowe: przedsiębiorca
mikroprzedsiębiorstwa
małe przedsiębiorstwa
spójność społeczno-gospodarcza
entrepreneur
micro-enterprise
small business
socio-economic cohesion
Data wydania: 2017
Data dodania: 29-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 4(88) 2017, s. 133-144
Abstrakt: Polityka spójności jest przedmiotem szerokich dyskusji i analiz. Eksperci zajmujący się tą problematyką monitorują rozwój społeczno-gospodarczy w poszczególnych regionach oraz poszukują optymalnych instrumentów wspierania regionów słabszych. Artykuł jest próbą spojrzenia na problem zróżnicowaniaregionalnego przez pryzmat oczekiwań, jakie mali przedsiębiorcy wiążą z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podstawą rozważań są wyniki realizowanego przez Urząd Statystyczny w Kielcach „Badania podmiotów małych” w kontekście oczekiwań przedsiębiorców związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz oceny ich spełnienia. Autorzy koncentrują się na istotnych w zakresie polityki spójności i jednocześnie najczęściej wskazywanych przez przedsiębiorców oczekiwaniach dotyczących: motywacji utrzymania rodziny, osiągnięcia ponadstandardowego poziomu życia oraz ucieczki przed bezrobociem. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wraz ze wzrostem wielkości firmy rosną odsetki wskazywanych oczekiwań, podobnie zwiększa się odsetek przedsiębiorców zadowolonych z prowadzonej działalności gospodarczej. Analiza przestrzenna oczekiwań wskazywanych przez przedsiębiorców dowodzi, że motywacja związana z zapewnieniem bytu dla siebie i swojej rodziny jest charakterystyczna dla przedsiębiorców głównie z województw bardzo słabych i słabych pod względem społeczno-gospodarczym, natomiast w przypadku chęci podniesienia standardu życia – takie oczekiwania są typowe zarówno dla województw słabych, jak i mocnych.
Cohesion policy is a widely discussed and analyzed problem. Experts interested in this issue monitor socio-economic development in individual regions and seek optimal instruments to support the weaker ones. This paper is an attempt to consider the problem of regional differentiation in the light of expectations that small entrepreneurs have of their businesses. The basis for this discussion is provided by the results of the "Survey of Small Entities" conducted by the Statistical Office in Kielce, investigating entrepreneurs' expectations connected with the conducted economic activity and assessment of their fulfillment. The authors focus on expectations that are both important from the perspective of cohesion policy and at the same time are most frequently indicated by entrepreneurs, i.e. the need to ensure financial security for their families, the attainment of a high standard of living, and the escape from unemployment. The analysis shows that as the size of a company grows, the number of expectations increases, and likewise the percentage of entrepreneurs satisfied with their business activity increases. The spatial analysis of entrepreneurs' expectations shows that the motivation related to providing for one's family is characteristic for entrepreneurs mainly from voivodeships described as socio-economically weak and very weak, whereas in the case of willingness to raise the standard of living, such expectations are typical of both weak and strong voivodeships.
Afiliacja: dr inż. Andrzej BĄKOWSKI - Urząd Statystyczny w Kielcach, Politechnika Świętokrzyska
dr Agnieszka PIOTROWSKA-PIĄTEK - Urząd Statystyczny w Kielcach, Politechnika Świętokrzyska
mgr inż. Małgorzata SOBIERAJ - Ośrodek Badań Gospodarki Nieobserwowanej, Urząd Statystyczny w Kielcach
E-mail: Andrzej Bąkowski: abakowski@tu.kielce.pl
Agnieszka Piotrowska-Piątek: apiotrowska@tu.kielce.pl
Małgorzata Sobieraj: m.sobieraj@stat.gov.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6236
DOI: 10.15290/ose.2017.04.88.10
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 4(88)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_4_2017_A_Bakowski_A_Piotrowska-Piatek_M_Sobieraj_Zroznicowanie_przestrzenne.pdf269 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)