REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6232
Tytuł: Polityka klimatyczno-energetyczna kluczową barierą rozwoju zrównoważonego w Polsce
Inne tytuły: Climate-energy policy as crucial barrier to sustainable development in Poland
Autorzy: Jeżowski, Piotr
Słowa kluczowe: trwałość klimatyczna
dekarbonizacja
gospodarka niskoemisyjna
elektroenergetyka
ciepłownictwo i ogrzewnictwo
innowacje
polityka publiczna
zarządzanie energią
climate sustainability
decarbonization
low emission economy
electric power industry
heating sector
innovations
public policy
energy management
Data wydania: 2017
Data dodania: 27-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 4(88) 2017, s. 69-83
Abstrakt: Promocja rozwoju zrównoważonego opartego na trwałości klimatycznej jako koncepcji prowadzącej do dekarbonizacji gospodarki w strategii ,,Europa 2020” i restrykcyjnym pakiecie zimowym obejmującym perspektywę 2030 roku oraz w najnowszych regulacjach BAT stanowi wielkie wyzwanie dla Polski zarówno ze względu na wyjściową strukturę bilansu energetycznego i charakterystykę systemów energetycznych, jak i na wysokie koszty dla gospodarki i społeczeństwa. W perspektywie do 2030 roku dostosowanie źródeł energii i modernizacja infrastruktury energetycznej jest najważniejszą barierą w drodze do rozwoju zrównoważonego. W modernizacji energetyki kluczowe są: substytucja węgla z gazem, rozwój OZE, poprawa efektywności energetycznej i gospodarka skojarzona. Poza tym, nie ma wielu wydajnych rozwiązań technicznych, które by z jednej strony ,,ratowały” klimat i wiodły do gospodarki niskoemisyjnej, z drugiej zaś zapewniałyby minimalne perspektywy węgla. Możliwości redukcji CO2 w procesach spalania węgla są ograniczone, natomiast umiarkowane szanse można wiązać z procesami jego konwersji. Średniookresowy bilans kosztów i korzyści modernizacji energetyki wydaje się niekorzystny, jednak skuteczna transformacja energetyki i innowacje mogą uchronić polską gospodarkę i społeczeństwo przed jeszcze wyższymi kosztami w przyszłości.
The paper explains the meaning of climate sustainability and the way in which the category of sustainable development as a concept of total decarbonization is understood in the UE. The author shows that the strategy Europe 2020 and the latest winter package for the period until 2030 – the most recent regulations of BAT – pose a serious challenge to the Polish economy and society because of its structure of energy balance and high costs for the economy and society. The paper discusses the possibilities and barriers of technological change in the broadly understood energy sector that can lead to the decarbonization and low emission economy, but at the same time be feasible and economically acceptable. Apart from replacing coal with gas, renewables, energy efficiency, and cogeneration, there exist several efficient technologies that would protect the climate and be consistent with the low emission economy, ensuring at the same time minimum prospects for coal. Especially the possibilities of CO2 reductions in the process of coal combustion are very limited, but moderate success can be expected from conversion of coal to gaseous and solid forms. The medium-term balance of costs and benefits of modernising the energy sector seems unfavourable, but an effective transformation and innovations can spare the Polish economy and society higher costs in the future.
Afiliacja: Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
E-mail: pjezow@sgh.waw.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6232
DOI: 10.15290/ose.2017.04.88.06
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 4(88)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_4_2017_P_Jezowski_Polityka_klimatyczno-energetyczna.pdf257,07 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)