REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5827
Tytuł: Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy jakości rządzenia (na przykładzie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego)
Inne tytuły: Improving quality of public governance through performance budget: the case of Podlaskie Province Office
Autorzy: Kargol-Wasiluk, Aneta
Wojewódko, Ewa
Słowa kluczowe: jakość rządzenia
budżet zadaniowy
wymiary dobrego rządzenia
urząd wojewódzki
public governance
performance budget
dimensions of good governance
Data wydania: 2017
Data dodania: 29-sie-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 2(86) 2017, s. 155-177
Abstrakt: Artykuł został poświęcony analizie efektów funkcjonowania budżetu zadaniowego w Polsce na przykładzie urzędu wojewódzkiego. Skupiono się w nim na możliwości wykorzystania budżetu zadaniowego jako instrumentu poprawy jakości rządzenia ze względu na takie wymiary, jak: demokratyczne państwo prawne, przejrzystość, rozliczalność, efektywność i skuteczność, partycypacja oraz inkluzja społeczna. W artykule poruszono problem zalet i wad budżetu zadaniowego. Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie wniosku o wykorzystywaniu budżetu zadaniowego w Polsce jako narzędzia prezentacyjnego, a tylko w umiarkowanym stopniu jako instrumentu zwiększającego efektywność i skuteczność wydatkowania środków publicznych. Natomiast osiągnięcie lepszych efektów jego stosowania będzie możliwe, jeśli zostanie on powiązany z kontrolą zarządczą. Pod względem poprawy jakości rządzenia obecnie budżet zadaniowy spełnia kryterium demokratycznego państwa prawnego i kryterium przejrzystości. Kolejne wymiary dobrego rządzenia będą mogły być osiągane, gdy budżetowanie zadaniowe zostanie wprowadzone jako obligatoryjne narzędzie we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych, co spowoduje większą dbałość o realizację celów określonych w jego ramach.
The paper analyses the effects of the implementation of performance budgeting in Poland, as exemplified by the province governor's office. The author focuses on the possibility of applying the performance budget as an instrument for improving public governance in terms of: democratic rule of law, transparency, accountability, efficiency and effectiveness, participation and social inclusion. The paper also discusses the advantages and disadvantages of performance budgeting. The obtained results lead to the conclusion that performance budgeting in Poland is used as a tool for presentation, and only to a small degree as an instrument for increasing the efficiency and effectiveness of public spending. Greater benefits from performance budgeting will be achieved, if its implementation is associated with management control. As far as improving public governance is concerned, performance budgeting in Poland meets the criteria of the democratic rule of law and transparency. Other dimensions of good governance can be reached through performance budgeting when it is introduced as an obligatory tool in every public entity, which will result in greater attentiveness to the realisation of its objectives.
Afiliacja: dr Aneta Kargol-Wasiluk - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
mgr Ewa Wojewódko - Wydział Finansów i Budżetu, Podlaski Urząd Wojewódzki
E-mail: Aneta Kargol-Wasiluk: a.kargol@uwb.edu.pl
Ewa Wojewódkol: ewojewodko@bialystok.uw.gov.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5827
DOI: 10.15290/ose.2017.02.86.11
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 2(86)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Kargol-Wasiluk_E_Wojewodko_Budzet_zadaniowy_jako_narzedzie_poprawy_jakosci_rzadzenia.pdf302,65 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.