REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5827
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorKargol-Wasiluk, Aneta-
dc.contributor.authorWojewódko, Ewa-
dc.date.accessioned2017-08-29T06:34:16Z-
dc.date.available2017-08-29T06:34:16Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationOptimum. Studia Ekonomiczne, Nr 2(86) 2017, s. 155-177pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/5827-
dc.description.abstractArtykuł został poświęcony analizie efektów funkcjonowania budżetu zadaniowego w Polsce na przykładzie urzędu wojewódzkiego. Skupiono się w nim na możliwości wykorzystania budżetu zadaniowego jako instrumentu poprawy jakości rządzenia ze względu na takie wymiary, jak: demokratyczne państwo prawne, przejrzystość, rozliczalność, efektywność i skuteczność, partycypacja oraz inkluzja społeczna. W artykule poruszono problem zalet i wad budżetu zadaniowego. Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie wniosku o wykorzystywaniu budżetu zadaniowego w Polsce jako narzędzia prezentacyjnego, a tylko w umiarkowanym stopniu jako instrumentu zwiększającego efektywność i skuteczność wydatkowania środków publicznych. Natomiast osiągnięcie lepszych efektów jego stosowania będzie możliwe, jeśli zostanie on powiązany z kontrolą zarządczą. Pod względem poprawy jakości rządzenia obecnie budżet zadaniowy spełnia kryterium demokratycznego państwa prawnego i kryterium przejrzystości. Kolejne wymiary dobrego rządzenia będą mogły być osiągane, gdy budżetowanie zadaniowe zostanie wprowadzone jako obligatoryjne narzędzie we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych, co spowoduje większą dbałość o realizację celów określonych w jego ramach.pl
dc.description.abstractThe paper analyses the effects of the implementation of performance budgeting in Poland, as exemplified by the province governor's office. The author focuses on the possibility of applying the performance budget as an instrument for improving public governance in terms of: democratic rule of law, transparency, accountability, efficiency and effectiveness, participation and social inclusion. The paper also discusses the advantages and disadvantages of performance budgeting. The obtained results lead to the conclusion that performance budgeting in Poland is used as a tool for presentation, and only to a small degree as an instrument for increasing the efficiency and effectiveness of public spending. Greater benefits from performance budgeting will be achieved, if its implementation is associated with management control. As far as improving public governance is concerned, performance budgeting in Poland meets the criteria of the democratic rule of law and transparency. Other dimensions of good governance can be reached through performance budgeting when it is introduced as an obligatory tool in every public entity, which will result in greater attentiveness to the realisation of its objectives.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectjakość rządzeniapl
dc.subjectbudżet zadaniowypl
dc.subjectwymiary dobrego rządzeniapl
dc.subjecturząd wojewódzkipl
dc.subjectpublic governancepl
dc.subjectperformance budgetpl
dc.subjectdimensions of good governancepl
dc.titleBudżet zadaniowy jako narzędzie poprawy jakości rządzenia (na przykładzie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego)pl
dc.title.alternativeImproving quality of public governance through performance budget: the case of Podlaskie Province Officepl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2017.02.86.11-
dc.description.EmailAneta Kargol-Wasiluk: a.kargol@uwb.edu.plpl
dc.description.EmailEwa Wojewódkol: ewojewodko@bialystok.uw.gov.plpl
dc.description.Affiliationdr Aneta Kargol-Wasiluk - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstokupl
dc.description.Affiliationmgr Ewa Wojewódko - Wydział Finansów i Budżetu, Podlaski Urząd Wojewódzkipl
dc.description.referencesAnaliza ryzyka w budżecie zadaniowym Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na 2016 rok, dokument wewnętrzny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.pl
dc.description.referencesCheema G.S., 2005, Building democratic institutions: governance reform in developing countries, Kumarian Press Inc., New York.pl
dc.description.referencesConceptualizing and Researching Governance in Public and Non-profit Organizations, 2013, F. Monteduro, A. Hinna, L. Gnan (eds.), Studies in Public and Non-Profit Governance, vol. 1, Emerald Group Publishing Limited United Kingdom – North America – Japan – India – Malaysia – China.pl
dc.description.referencesFukuyama F., 2013, What is governance, “Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions”, vol. 26, no. 3.pl
dc.description.referencesFukuyama F., 2014, Good Government, Bad Government, “Political Development”, vol. 10, no. 2.pl
dc.description.referencesGrosse T. G., 2009, Dylematy dobrego rządzenia (good governance). Wnioski dla Polski, „Studia Polityczne”, nr 23.pl
dc.description.referencesHardt Ł., de Jong M., 2011, Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy jakości rządzenia w Polsce, Ernst&Young, Warszawa.pl
dc.description.referencesHill C. J., Lynn L. E. Jr, 2004, Governance and Public Management, an Introduction, “Journal of Public Analysis and Management”, vol. 23, no. 1.pl
dc.description.referencesInnovations in public governance, 2011, P. Valkama, S.J. Bailey, A. V. Anttiroiko (eds.), IOS Press, Amsterdam.pl
dc.description.referencesJakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać?, 2013, J. Wilkin (red.) Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl
dc.description.referencesJessop B., 2007, Promowanie „dobrego rządzenia” i ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia, „Zarządzanie Publiczne”, nr 2.pl
dc.description.referencesKargol-Wasiluk A., 2011, Public governance jako wyzwanie dla współczesnego państwa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Polityka Ekonomiczna”, nr 166.pl
dc.description.referencesOrientations on Participatory Development and Good Governance, 1993, OECD, DAC, Paris.pl
dc.description.referencesPerformance Budgeting in OECD Countries, 2007, OECD.pl
dc.description.referencesPeteres B.G., 2012, Is Governance for Evrybody? The Use and Abuse of Governance, [in:] Governance: Is It for Everyone?, A.M. Bissessar (ed.), Nova Science Publishers Inc., New York.pl
dc.description.referencesPlan finansowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na 2016 rok, 2016, Podlaski Urząd Wojewódzki.pl
dc.description.referencesPostuła M., 2015, Instrumenty zarządzania finansami publicznymi, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl
dc.description.referencesPostuła M., Perczyński P., 2008, Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa.pl
dc.description.referencesPublic governance, 2015, S. Mazur (ed.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl
dc.description.referencesRotberg R. I., 2004, Strengthening Governance: Ranking Countries Would Help, “The Washington Quarterly”, vol. 28, no. 1.pl
dc.description.referencesRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2015 r., Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 825.pl
dc.description.referencesSchick A., 2007, Performance Budgeting and Accrual Budgeting: Decision Rules or Analytic Tools?, “OECD Journal on Budgeting”, vol. 7, no. 2.pl
dc.description.referencesUchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, t.j., M.P. 2015, poz. 821.pl
dc.description.referencesUchwała nr 49 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016-2019, M. P. 2016, poz. 454.pl
dc.description.referencesUchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018, M. P. 2015, poz. 389.pl
dc.description.referencesUstawa budżetowa na rok 2007. Uzasadnienie, http://www.mf.gov.pl/ministerstwofinansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/ustawy-budzetowe/archiwum (data wejścia: 20.02.2017).pl
dc.description.referencesUstawa budżetowa na rok 2016 z dnia 15 stycznia 2015 roku, Dz. U. 2015, poz. 153.pl
dc.description.referencesUstawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 roku, Dz. U. 2016, poz. 278.pl
dc.description.referencesUstawa z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, tekst jednolity, Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.pl
dc.description.pages155-177pl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 2(86)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Kargol-Wasiluk_E_Wojewodko_Budzet_zadaniowy_jako_narzedzie_poprawy_jakosci_rzadzenia.pdf302,65 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.