REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5809
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorSławek, Tadeusz-
dc.date.accessioned2017-08-21T07:20:01Z-
dc.date.available2017-08-21T07:20:01Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationParezja, 2017, nr 1(7), s. 140-157pl
dc.identifier.issn2353-7914-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/5809-
dc.description.abstractAutor stawia w tekście wyrazistą tezę: potrzebna nam jest szkoła, która od początku uczy niedostosowywania się do uznanych sposobów organizacji świata, co oznacza zgodę na jego obecny kształt, ale pobudza postawy rozumnej niezgody i konstruktywnego sprzeciwu. By te cele można było osiągnąć nieodzowne staje się kształcenie delikatności myślenia, a z tego dalej już wynikają: troska o to, co „małe”; wypowiadanie posłuszeństwa niecierpliwości świata domagającego się od nas, aby być „tym” lub „tamtym”; sprzeciw wobec przekonania, że to zawodowi przysługuje ostateczne prawo określania tego, czym jest człowiek. Autor ukazuje pedagogikę jakiej możemy uczyć się od Szekspira, wyprowadzając szereg zadań dla pedagogów, pośród których kluczowe to: pytania „co myślisz?”; wychowanie do bycia człowiekiem a nie tylko kształcenia do zawodowej biegłości; odzyskanie godności radości i cierpienia tak, by mowa służyła empatycznemu włączaniu a nie antagonizującemu wyłączaniu.pl
dc.description.abstractThe author puts forward a clear thesis in the text: we need a school that teaches from the beginning not to conform to recognized ways of organizing the world, which means the consent to its present shape, but encourages attitudes of rational discord and constructive opposition. In order to achieve these goals, it is indispensable to teach the gentleness of thought, and from that on, what follows: the concern for what is “small”; expressing the obedience of the impatience of the world demanding from us to be “this” or “that”; object to the belief that a professional has the ultimate right to define what a person is. The author shows the pedagogy that we can learn from Shakespeare, leading a number of tasks for pedagogues, among which the key is: the question “what do you think?”; education to be a human being and not just education to professional proficiency; recovering the dignity of joy and suffering so that the speech serves empathetic inclusion rather than antagonizing exclusion.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/*
dc.subjectSzekspirpl
dc.subjectedukacjapl
dc.subjectjednostkapl
dc.subjectwspólnotapl
dc.subjectdelikatność myśleniapl
dc.subjectdialogpl
dc.subjectShakespearepl
dc.subjecteducationpl
dc.subjectindividualpl
dc.subjectcommunitypl
dc.subjectgentleness of thoughtpl
dc.subjectdialoguepl
dc.titleNie będzie zysku, gdzie nie ma radości. Edukacja, jednostka, wspólnotapl
dc.title.alternativeThere will be no gain where there is no joy. Education, individual, communitypl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/parezja.2017.07.09-
dc.description.Emailtadeuszslawek@poczta.onet.plpl
dc.description.AffiliationUniwersytet Śląski w Katowicachpl
dc.description.referencesArendt, H. (2011). Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej. Przekł. M. Godyń, W. Madej. Warszawa: Aletheia.pl
dc.description.referencesBroch, H. (1997). Lunatycy. Przekł. S. Błaut. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.pl
dc.description.referencesBrown, N. O. (1959). Life against Death. The Psychoanalytical meaning of History. New York: Vintage Books.pl
dc.description.referencesCapelli, P. (2015). Will college pay off? A guide to the most important financial decision you’ll ever make. New York: Public Affairs.pl
dc.description.referencesColli, G. (1991). Narodziny filozofii. Przekł. S. Kasprzysiak. Warszawa: Res-Publica Oficyna Literacka.pl
dc.description.referencesFichte, J. G. (2012). Kilka wykładów o powołaniu uczonego. Przekł. T. Kupś. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.pl
dc.description.referencesGreimas, A.J. (1993). O niedoskonałości. Przekł. A. Grzegorczykowa. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.pl
dc.description.referencesHeller, A. (2012). Trzy logiki nowoczesności i podwójne związanie wyobraźni. Przekł. W. Bulira. W: tenże. Eseje o nowoczesności. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.pl
dc.description.referencesKapuściński, R. (2008). Dałem głos ubogim. Kraków: Znak.pl
dc.description.referencesLawrence, D. H. (1974). Fantasia of the Unconscious. Penguin Books.pl
dc.description.referencesPlaton. (1991). Protagoras. Przekł. W. Witwicki. Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesSchiller, F. (2011) Pisma teoretyczne. Przekł. J. Prokopiuk. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.pl
dc.description.referencesSerres, M. (1997). The Troubadour of Knowledge. Przekł. Ang. SF. Glaser i W. Paulson. Ann Arbor: Michigan University Press.pl
dc.description.referencesVidal-Naquet, P., Vernant, J. P., Brisson, J. P., Brisson, E. (2007). Zrozumieć demokrację i obywatelstwo. Dziedzictwo grecko-rzymskie. Przekł. K. Malaga. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl
dc.description.referencesWodziński, C. (2014). Esseje pierwsze. Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki.pl
dc.description.pages140-157pl
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2017, nr 1

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons