REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5804
Tytuł: Ku nowemu paradygmatowi tolerancji w kulturze zróżnicowania życia akademickiego
Inne tytuły: Towards a new paradigm of tolerance in the culture of differentiation of academic life
Autorzy: Nikitorowicz, Jerzy
Słowa kluczowe: uniwersytet
życie akademickie
kultura zróżnicowania
tolerancja
university
academic life
culture of differentiation
tolerance
Data wydania: 2017
Data dodania: 17-sie-2017
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja, 2017, nr 1(7), s. 128-139
Abstrakt: Tekst stanowi odpowiedź i wyraz sprzeciwu wobec, zaproponowanej przez profesora Piotra Nowaka, koncepcji ograniczonej dyskryminacji stosowanej na uniwersytecie. Autor wskazuje na potrzebą poszukiwania nowego paradygmatu tolerancji w kulturze życia akademickiego, na potrzebą decentracji interpersonalnej, którą uważa za pierwszy krok kreujący nowy paradygmat tolerancji. Decentracja interpersonalna ujmowana jest jako rozpatrywanie stosunków z innymi ludźmi, sytuacji i zjawisk, jednocześnie z różnych perspektyw, bez subiektywnej deformacji obrazu analizowanych zjawisk. W tekście postawiono szereg pytań, które stanowić mogą wartościowy przyczynek do autorefleksji dla każdego nauczyciela akademickiego, do określenie własnego miejsca i roli w tworzeniu paradygmatu tolerancji w kulturze życia akademickiego.
The text constitutes a response and expression of opposition to the concept of reduced discrimination applied at the university, proposed by Professor Piotr Nowak. The author points to the need to seek a new paradigm of tolerance in the culture of academic life, the need for interpersonal decentration, which he sees as the first step for creating a new paradigm of tolerance. Interpersonal decentration is treated as consideration of relations with other people, situations and phenomena, simultaneously from different perspectives, without the subjective deformation of the image of the analyzed phenomena. The text addresses a number of questions that may be valuable contributors to self-reflection for every academic teacher, to define their own place and role in creating a paradigm of tolerance in the culture of academic life.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: jerzyniki@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5804
DOI: 10.15290/parezja.2017.07.08
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2017, nr 1

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons