REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5803
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorSiwak, Wojciech-
dc.date.accessioned2017-08-17T11:22:24Z-
dc.date.available2017-08-17T11:22:24Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationParezja, 2017, nr 1(7), s. 103-127pl
dc.identifier.issn2353-7914-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/5803-
dc.description.abstractArtykuł dotyczy spojrzenia na problematykę cyborgizacji oraz cyborga, rozważanych ostatnio w licznych tekstach pedagogicznych, z dystansu, który może mieć cyfrowy imigrant, będący jednocześnie cyfrowym tubylcem, ale także kulturoznawca i medioznawca, spoglądający na problemy pedagogiczne z nieco innej perspektywy. Stąd tekst rozważa conditio humana w erze cyborga oraz granice zastosowań sztucznej inteligencji i zgody na ingerencje inteligentnych technologii w nasze życie codzienne. Rozwijając pojęcie ekstensji i immersji, zwraca uwagę na komponenty wirtualizacji edukacji, zastanawiając się, czy może ona podążać w kierunku pedagogiki cyborgów czy może cyberpedagogiki, jakie mogą być tego potencjalne skutki oraz możliwe bariery. Omawia też trendy edukacyjne, wskazując na wymuszane przez nowe tendencje edukacyjne i nowe technologie zmiany roli nauczyciela, zmiany przestrzeni edukacyjnej, przy jednoczesnej trosce pedagogów o wychowanie zorientowane na osobę. Analizuje także pokolenia C i L-kreatywnych i leniwych, wskazując dysproporcję pomiędzy twórcami i odbiorcami zwirtualizowanych treści, rozważając kreatywność w czasach internetu, fragmentaryzację treści i brak dialogu, rezygnację czy wręcz odmowę wiedzy na rzecz informacji, narcyzm i samotność „połączonych, ale samotnych” oraz algorytmizację i automatyzację informacji w mediach społecznościowych. W podsumowaniu rozważa koncepcję autonomizacji edukacji cyborgów oraz postulaty dotyczące aksjologii maszyn vs aksjologii człowieka, mające istotne znaczenie nie tylko w kontekście edukacji i wychowania, ale generalnych pytań o conditio humana w erze cyborga.pl
dc.description.abstractThe article deals with the issues of cyborgisation and cyborg, recently discussed in numerous of pedagogical texts, from a distance that may have a digital immigrant, who is also a digital native, but also a media and cultural studies researcher, looking at pedagogical issues from a slightly different perspective. Hence the text is contemplating conditio humana in the cyborg era and the limits of artificial intelligence and the interference of intelligent technologies in our daily lives. Developing the notion of extensiveness and immersion, it points to the components of educational virtualization, wondering whether it can follow cyborg pedagogy or cyberpedagogics, and what the potential effects and possible barriers are. It also discusses educational trends, pointing to the new educational tendencies and new technologies that change the role of the teacher, change the educational space, and at the same time educators care about person-oriented education. It also analyzes generations C and L-creative and lazy, pointing to the disparity between creators and receivers of virtualized content, considering creativity in the Internet, fragmentation of content and lack of dialogue, resignation or even denial of knowledge instead of information, narcissism and loneliness of “connected but alone” and algorithmisation and automation of information in social media. In conclusion, the concept of autonomy of cyborg education and the axiology of machines vs. human axiology are important, not only in the context of education and upbringing, but also in the context of general questions about conditio humana in the cyborg era.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/*
dc.subjectConditio humanapl
dc.subjectcyborgizacjapl
dc.subjectwirtualizacja edukacjipl
dc.subjectsztuczna inteligencjapl
dc.subjecttrendy edukacyjnepl
dc.subjectpokolenia młodzieżypl
dc.subjectautonomizacja edukacjipl
dc.subjectidiotyzm nowych mediówpl
dc.subjectaksjologiapl
dc.subjectcyborgisationpl
dc.subjectvirtualisation of educationpl
dc.subjectartificial intelligencepl
dc.subjecteducational trendspl
dc.subjectgenerations of youthpl
dc.subjectautonomisation of educationpl
dc.subjectnew media idiocypl
dc.subjectaxiologypl
dc.titleProblemy edukacji w erze cyborgów. Spojrzenie z dystansupl
dc.title.alternativeThe problems of education in the cyborg era. A view from a distancepl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/parezja.2017.07.07-
dc.description.Emailw.siwak@uwb.edu.plpl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesAboujaoude, E. (2012), Wirtualna osobowość naszych czasów. Mroczna strona e-osobowości. Przekł. Robert Andruszko. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl
dc.description.referencesAutonomous Weapons: an Open Letter from AI & Robotics Researchers, (2015). Future Of Life Institute, 28.07.2015, Pozyskano z: https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/#signatories, [data dostępu: 20.01.2017].pl
dc.description.referencesBanaszkiewicz, K. (2011). Audiowizualność i mimetyki przestrzeni. Warszawa: Oficyna Naukowa.pl
dc.description.referencesBatorski, D., Filiciak, M., Zajaąc, J. M. (2016). Znaczenie internetu w promocji i dystrybucji treści kultury. Studia BAS, nr 2 (46), s. 179–203.pl
dc.description.referencesBińczyk, E. (2015). Fantazja wiecznego bogacenia się a irracjonalność późnego kapitalizmu. W: T. Jackson (red.??), Dobrobyt bez wzrostu. Ekonomia dla planety o ograniczonych możliwościach, (s. 7–22). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.pl
dc.description.referencesBińczyk, E. (2016). Ostudzenie entuzjazmu wobec nowych mediów. W: E. Drygalska (red.), Interfejsy, kody, symbole, (s. 20–39). Wrocław: Miasto Przyszłości/Laboratorium Wrocław.pl
dc.description.referencesBostrom, N. (2005a). A History of Tranhumanist Thought, Originally published in Journal of Evolution and Technology, t. 14, nr 1, April 2005; reprinted (in its present slightly edited form). W: M. Rectenwald, L. Carl (red.), (2011). Academic Writing Across the Disciplines. New York: Pearson Longman. Pozyskano z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.635.6455& rep=rep1&type=pdf, [data dostępu: 23.01.2017], http://www.nickbostrom.com/papers/history.pdf, [data dostępu: 19.01.2017].pl
dc.description.referencesBostrom, N. (2005b). Transhumanist Values, Ethical Issues for the 21st Century, ed. Frederick Adams (Philosophical Documentation Center Press, 2003); reprinted in: Review of Contemporary Philosophy, t. 4, May (2005). Pozyskano z: http://www.nickbostrom.com/ethics/values.html, [data dostępu: 23.01.2017].pl
dc.description.referencesBostrom, N. (2009). Superintelligence. Answer to the 2009 EDGE Question: “What Will Change Everything?”. Pozyskano z: http://www.nickbostrom.com/views/superintelligence.pdf, [data dostępu: 17.07.2016].pl
dc.description.referencesBostrom, N. (2014). Superintelligence. Paths, Dangers, Strategies. Oxford: Oxford University Press.pl
dc.description.referencesBoyd, D. (2014). It’s Complicated: The Social Lives of Networked Teens. Yale University Press. Pozyskano z: https://www.danah.org/books/ItsComplicated.pdf, [data dostępu: 20.01.2017].pl
dc.description.referencesBuffardi, L.E., Campbell, K. W. (2008). Narcissism and Social Networking Web Sites. Personality and Social Psychology Bulletin, t. 34, nr 10, 2008, s. 1303–1314.pl
dc.description.referencesCOPE (Committee On Publications Ethics) (2013). Guidelines for peer reviewers. Pozyskano z: https://publicationethics.org/resources/guidelines, [data dostępu: 17.04.2017].pl
dc.description.referencesDavis, J. (2011). Cause Marketing: Moving Beyond Corporate Slacktivism. Pozyskano z: http://evidencebasedmarketing.net/cause-marketing-moving-beyond-corporate-slacktivism/, [data dostępu: 20.01.2017].pl
dc.description.referencesDuch, W. (2016a). Gdzie nas zaprowadzą neuronauki. W: E. Drygalska (red.), Interfejsy, kody, symbole, (s. 20–39). Wrocław: Miasto Przyszłości/Laboratorium Wrocław.pl
dc.description.referencesDuch, W. (2016b). Ciało i umysł. Dyskusja. W: E. Drygalska (red.), Interfejsy, kody, symbole (s. 52–65). Wrocław: Miasto Przyszłości/Laboratorium Wrocław.pl
dc.description.referencesFoucault, M. (1993), Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Przekł. T. Komendant. Warszawa: Wyd. Aletheia.pl
dc.description.referencesGoogle Corp. (2013a). Meet Gen C: The YouTube Generation, Think With Google, Published May 2013, Pozyskano z: https://www.thinkwithgoogle.com/articles/meet-gen-c-youtube-generation-in-own-words.html, [data dostępu: 21.02.2017].pl
dc.description.referencesGoogle Corp. (2013b). Introducing Gen C: The YouTube Generation, Think With Google, Published March 2013. Pozyskano z: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/research-studies/introducing-gen-c-the-youtube-generation.html, [data dostępu: 21.02.2017].pl
dc.description.referencesGoogle Corp. (2014). The Power of Gen C: Connecting with Your Best Customers, Think With Google, Published January 2014. Pozyskano z: https://www.thinkwithgoogle.com/articles/the-power-of-gen-c-connecting-with-your-best-customers.html, [data dostępu: 21.02.2017].pl
dc.description.referencesGoriunova, O. (2013). New media idiocy. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, nr 19(2), Sage Publications, s. 223–235.pl
dc.description.referencesHatalska, N. (2011). Generacja L (infografika). Pozyskano z: http://hatalska.com/2011/12/09/generacja-l-infografika/, [data dostępu: 21.02.2017].pl
dc.description.referencesHatalska, N., Polak, A. (2012). Generacje C i L, cyfrowi imigranci i tubylcy – o współczesnych e-konsumentach. Pozyskano z: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/generacje-c-i-l-cyfrowi-imigranci-i-tubylcy-o-wspolczesnych-e-konsumentach/, [data dostępu: 21.02.2017].pl
dc.description.referencesKlichowski M. (2014). Narodziny cyborgizacji. Nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch edukacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.pl
dc.description.referencesKlichowski, M. (2015a). Edukacja cyborgów. Jak działać, by nowe technologie były sprzymierzeńcem, a nie wrogiem? W: J. Pyżalski (red.), Kompetencje wychowawcze i społeczno-kulturowe współczesnych nauczycieli. Pozyskano z http://kompetencjenauczyciela.pl [data dostępu: 21.02.2017].pl
dc.description.referencesKlichowski M. (2015b) Czy nastaje zmierzch edukacji? Kilka refleksji na marginesie koncepcji cyborgizacji. W: J. Pyżalski (red.), Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli. Wybrane konteksty. Łódź: theQ studio, s. 53–64.pl
dc.description.referencesKlichowski M. (2015c). Model TPACK. O potrzebie technopedagogicznego podejścia do wiedzy i kompetencji nauczycieli. W: J. Pyżalski (red.), Nauczyciel w ponowoczesnym świecie. Od założeń teoretycznych do rozwoju kompetencji. Łódź: theQ studio, s. 85–98.pl
dc.description.referencesKrzysztofek, K. (2012). Big Data Society. Technologie samozapisu i samopokazu: ku humanistyce cyfrowej/Big Data Society. Selfwriting and Self-showing Technologies: Towards the Digital Humanities. Transformacje, nr 1–4 (72–75), s. 223–257.pl
dc.description.referencesLewis, J. (2013). Beyond Consumer Capitalism. Media and the Limits to Imagination. Cambridge: Polity Press.pl
dc.description.referencesLipowicz, M. (2016). Anthropos 2.0 – od pedagogiki rzeczy do urzeczowionego człowieka?. Parezja, nr 2 (6), s. 74–90.pl
dc.description.referencesMalinowski B. (2016), Jak Facebook zamyka nas w bańce informacyjnej. Algorytm filtrujący newsfeed a zjawisko filter buble. Zarządzanie Mediami, t. 4 (1), s. 15–22.pl
dc.description.referencesMelosik, Z. (2013). Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.pl
dc.description.referencesMorozov, E. (2009). The Brave New World of Slacktivism. Foreign Policy, May 19. Pozyskano z: http://foreignpolicy.com/2009/05/19/the-brave-new-world-of-slacktivism/, [data dostępu: 20.01.2017].pl
dc.description.referencesOlbrycht, K. (2013). Wychowanie zorientowane na osobę pomiędzy (?) rzeczywistością realną i wirtualną. Świat i Słowo, nr 2(21), s. 163–174.pl
dc.description.referencesPariser, E. (2011a). The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You. New York: Penguin Pres.pl
dc.description.referencesPariser, E. (2011b). Beware online “filter bubbles”, TED Talks, March 2011. Pozyskano z: http://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles, [data dostępu: 21.01.2017].pl
dc.description.referencesPickett, P. (2017). Who Is Generation C, and What Are They All About?. The Balance, February 05. Pozyskano z: https://www.thebalance.com/who-is-generation-c-and-what-are-they-all-about-2071937/, [data dostępu: 23.02.3017].pl
dc.description.referencesPrzegalińska-Skierkowska, A. (2015). The Melon App, Quantified Self, and the Internet of Things. W: „Management in Virtual Environments. Case Studies”, Mazurek Grzegorz, POLTEXT, s. 90–100.pl
dc.description.referencesPrzegalińska-Skierkowska, A. (2016a). Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję. Kraków: Universitas.pl
dc.description.referencesPrzegalińska-Skierkowska, A. (2016b). Konflikt generacyjny wśród botów: między ELIZĄ, Cleverbotem a Tay. W: „LIVE’ BOT”, Kuś V., Bydgoszcz: E-naukowiec, s. 10–14.pl
dc.description.referencesSiwak, W. (2012). Autobiografizm w sieci – autobiografia jako baza danych. W: K. Citko, M. Morozewicz (red.), Autobiografizm w kulturze współczesnej, (s. 135–159). Białystok: Trans Humana.pl
dc.description.referencesSiwak W. (2015) Cyfrowe posiadanie, pobieranie i udostępnianie oraz bogowie cyfrowych światów. W: Burszta W. J., Kisielewski A. (red.), Kultura pragnień i horyzonty neoliberalizmu, (s. 253–274). Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.pl
dc.description.referencesSiwak, W. (2016). Matrix i pół-Matrix czyli rzeczywistość wirtualna i rzeczywistość rozszerzona jako wyzwania dla tożsamości, kultury, sztuki i edukacji. Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji, nr 11, s. 355–388.pl
dc.description.referencesSparks&Honey, (2015). Generation Z 2025: The Final Generation. Pozyskano z: https://reports.sparksandhoney.com/campaign/generation-z-2025-the-final-generation, [data dostępu: 20.02.2017].pl
dc.description.referencesTurkle, S. (2012). Connected but Alone, TED Talks, February 2012. Pozyskano z: https://www.ted.com/talks/sherry_turkle_alone_together?language=pl, [data dostępu: 21.02.2017].pl
dc.description.referencesUniversal McCann, (2011). Wave5: Socjalizacja marek (2011), Raport Universal McCann, sierpień 2011.pl
dc.description.referencesWalewska, E. M. (2012). Techno-organiczna hybryda człowiekiem przyszłości? Od idei transhumanizmu do antropologii cyborgów. Transformacje, nr 1–4 (72–75), s. 474–499.pl
dc.description.pages103-127pl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (ISK)
Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2017, nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Parezja_1_2017_(7)_W.Siwak_Problemy_edukacji_w_erze_cyborgow_Spojrzenie_z_dystansu.pdf651,02 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons