REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5592
Tytuł: Badania nad rozwojem trwałym w polskich ośrodkach naukowych
Inne tytuły: Research on sustainable development in Polish scientific centres
Autorzy: Górka, Kazimierz
Łuszczyk, Marcin
Słowa kluczowe: rozwój trwały
badania naukowe
sustainable development
scientific research
Data wydania: 2017
Data dodania: 12-cze-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 1(85) 2017, s. 20-36
Abstrakt: Artykuł stanowi próbę podsumowania dotychczasowych badań w zakresie rozwoju trwałego w polskich ośrodkach naukowych, jest również kontynuacją i uzupełnieniem prac zrealizowanych w 2009 roku przez Tadeusza Borysa i Stanisława Czaję. Zdaniem autorów, obserwowany wzrost zainteresowania problematyką, uzyskiwane awanse naukowe i stopniowe wdrażanie elementów rozwoju trwałego są podstawą do pozytywnej oceny dotychczasowych prac. Pewien niepokój mogą budzić: niedostatek pełnej i rzetelnej wiedzy na temat rozwoju trwałego w społeczeństwie, krótkowzroczne decyzje polityków promujące wzrost gospodarczy, zamiast dążenia do poprawy jakości życia, nadal nierozstrzygnięte spory dotyczące terminologii rozwoju trwałego i widoczna luka pokoleniowa. Niekorzystnej tendencji może zaradzić dalsza, intensywna edukacja społeczeństwa i promocja badań stosowanych.
The paper is an attempt to summarise the current research in the field of sustainable development in Polish scientific centers. It is also a continuation of the work done in 2009 by Tadeusz Borys and Stanisław Czaja. The observed increased interest in the issue, scientific titles obtained by the authors, and gradual implementation of the elements of sustainable development seem to justify a positive assessment of the previous work. What may cause some concern, however, is lack of full and accurate knowledge about sustainable development among the general public, short-sighted political decisions that promote economic growth instead of striving to improve the quality of life, the still unresolved debate on the terminology concerning sustainable development, as well as the visible generation gap. These unfavourable tendencies could be remedied by further intensive public education and promotion of applied research.
Afiliacja: prof. dr hab. Kazimierz Górka - Wydział Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. inż. Marcin Łuszczyk prof. PO - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska
E-mail: Kazimierz Górka: gorkak@uek.krakow.pl
Marcin Łuszczyk: m.luszczyk@po.opole.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5592
DOI: 10.15290/ose.2017.01.85.02
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 1(85)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Gorka_M_Luszczyk_Badania_nad_rozwojem_trwalym_w_polskich_osrodkach_naukowych.pdf249,48 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.