REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5592
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorGórka, Kazimierz-
dc.contributor.authorŁuszczyk, Marcin-
dc.date.accessioned2017-06-12T12:25:38Z-
dc.date.available2017-06-12T12:25:38Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationOptimum. Studia Ekonomiczne, Nr 1(85) 2017, s. 20-36pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/5592-
dc.description.abstractArtykuł stanowi próbę podsumowania dotychczasowych badań w zakresie rozwoju trwałego w polskich ośrodkach naukowych, jest również kontynuacją i uzupełnieniem prac zrealizowanych w 2009 roku przez Tadeusza Borysa i Stanisława Czaję. Zdaniem autorów, obserwowany wzrost zainteresowania problematyką, uzyskiwane awanse naukowe i stopniowe wdrażanie elementów rozwoju trwałego są podstawą do pozytywnej oceny dotychczasowych prac. Pewien niepokój mogą budzić: niedostatek pełnej i rzetelnej wiedzy na temat rozwoju trwałego w społeczeństwie, krótkowzroczne decyzje polityków promujące wzrost gospodarczy, zamiast dążenia do poprawy jakości życia, nadal nierozstrzygnięte spory dotyczące terminologii rozwoju trwałego i widoczna luka pokoleniowa. Niekorzystnej tendencji może zaradzić dalsza, intensywna edukacja społeczeństwa i promocja badań stosowanych.pl
dc.description.abstractThe paper is an attempt to summarise the current research in the field of sustainable development in Polish scientific centers. It is also a continuation of the work done in 2009 by Tadeusz Borys and Stanisław Czaja. The observed increased interest in the issue, scientific titles obtained by the authors, and gradual implementation of the elements of sustainable development seem to justify a positive assessment of the previous work. What may cause some concern, however, is lack of full and accurate knowledge about sustainable development among the general public, short-sighted political decisions that promote economic growth instead of striving to improve the quality of life, the still unresolved debate on the terminology concerning sustainable development, as well as the visible generation gap. These unfavourable tendencies could be remedied by further intensive public education and promotion of applied research.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectrozwój trwałypl
dc.subjectbadania naukowepl
dc.subjectsustainable developmentpl
dc.subjectscientific researchpl
dc.titleBadania nad rozwojem trwałym w polskich ośrodkach naukowychpl
dc.title.alternativeResearch on sustainable development in Polish scientific centrespl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2017.01.85.02-
dc.description.EmailKazimierz Górka: gorkak@uek.krakow.plpl
dc.description.EmailMarcin Łuszczyk: m.luszczyk@po.opole.plpl
dc.description.Affiliationprof. dr hab. Kazimierz Górka - Wydział Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl
dc.description.Affiliationdr hab. inż. Marcin Łuszczyk prof. PO - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolskapl
dc.description.referencesBorys T., 2004, Pomiar trwałego i zrównoważonego rozwoju, [w:] Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok-Supraśl.pl
dc.description.referencesBorys T., 2005, Wąskie i szerokie interpretacje zrównoważonego rozwoju oraz konsekwencje wyboru, [w:] Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, A. Papuziński (red.), Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.pl
dc.description.referencesBorys T., 2010, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych, [w:] Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. Edukacja dla ładu ekonomicznego, B. Poskrobko (red.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Wrocław.pl
dc.description.referencesBorys T., 2011, Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany, „Problemy Ekorozwoju”, nr 2.pl
dc.description.referencesBorys T., 2016, Wypowiedź podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Zasoby naturalne a rozwój zrównoważony i trwały, Kraków 20-21.11.2016 roku.pl
dc.description.referencesBorys T., Czaja S., 2009, Badania nad zrównoważonym rozwojem w polskich ośrodkach naukowych, [w:] Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, D. Kiełczewski (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.pl
dc.description.referencesBrundtland G. H., 1991, Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, United Nations, A/42/427, wydanie polskie: Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju (Raport G. H. Brundtland), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl
dc.description.referencesCarlowitz H. C., 2009, Sylvicultura Oeconomica. Hausswirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisungzur Wilden Baum-Zucht, Reprint der zweiten Auflage von 1732, Verlag Kessel, Remagen-Oberwinter.pl
dc.description.referencesCzaja S., 2011, Kategoria czasu w ekonomii zrównoważonego rozwoju oraz gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Uwarunkowania rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, B. Poskrobko (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.pl
dc.description.referencesDołęga J. M., 2000, Z zagadnień filozofii nauk ekologicznych, „Studia Teologiczne”, nr 18.pl
dc.description.referencesGoetel W., 1996, Sozologia – nauka o ochronie przyrody i jej zasobów, „Kosmos”, nr 15.pl
dc.description.referencesGórka K., 1997, Ekonomiczne aspekty gospodarowania odpadami przemysłowymi i komunalnymi, „Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów”, nr 5.pl
dc.description.referencesGórka K., 2013, 40 lat problematyki ekonomicznej w AURZE, „Aura”, nr 3.pl
dc.description.referencesGórka K., 2013, Tendencje rozwoju mezoekonomii w Polsce w wyniku zmian ustrojowych i zmian cywilizacyjnych. Referat na IX Kongres Ekonomistów Polskich pt.: Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, Warszawa 28-29.11.2013 roku, http://www.kongres.pte.pl/kongres/upload/files/ (data wejścia: 20.08.2016).pl
dc.description.referencesGórka K., Łuszczyk M., 2014, Rozwój trwały i zrównoważony w przestrzeni wirtualnej, [w:] Meandry współpracy sieciowej w Europie Środkowej i Wschodniej, S. Partycki (red.), Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.pl
dc.description.referencesHerer W., Sadowski W., 1989, Zderzenia z barierami rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl
dc.description.referencesJajszczyk A., 2012, Badania podstawowe, ale nie bezużyteczne, https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/centrum-prasowe/2012.07.18-GW-badania-podstawowe.pdf (data wejścia: 12.10.2016).pl
dc.description.referencesJonas H., 1996, Zasada odpowiedzialności, Platan, Kraków.pl
dc.description.referencesKiełczewski D., 2013, Kapitał kulturowy jako przedmiot i wyzwanie teorii zrównoważonego rozwoju, „Handel Wewnętrzny”, listopad-grudzień.pl
dc.description.referencesKozłowski S., 1996, Czy transformacja polskiej gospodarki zmierza w kierunku rozwoju zrównoważonego, [w:] Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju, t. I, S. Wrzosek (red.), Wydawnictwo KEiZOŚ Politechniki Białostockiej, Białystok.pl
dc.description.referencesKuzior A., 2006, Człowiek jako racjonalny podmiot działań w świetle założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju, „Problemy Ekorozwoju”, nr 2.pl
dc.description.referencesLeontief W., 1984, Structure of the World Economy, “The American Economic Review”, no. 6.pl
dc.description.referencesLudzie nauki – baza danych OPI, http://www.nauka-polska.pl/Bazy-danych.html (data wejścia: 12.10.2016).pl
dc.description.referencesMączyńska E., 2013, IX Kongres Ekonomistów Polskich. Nauki ekonomiczne i praktyka gospodarcza w zmieniającym się świecie, „Biuletyn PTE”, nr 4 (63).pl
dc.description.referencesMishan E.J., 1967, Costs of Economic Growth, Frederick A. Praeger, New York.pl
dc.description.referencesNaisbitt J., 2015, Der Horizont reicht meist nurbis zum nächsten Wahltag, „Aus der Politik und Zeitgeschichte”, nr 31-32.pl
dc.description.referencesPapuziński A., 2013, Aksjologia zrównoważonego rozwoju: próba typologizacji, „Problemy Ekorozwoju”, nr 1.pl
dc.description.referencesPiątek Z., 1998, Etyka środowiskowa. Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie, Wydawnictwo Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl
dc.description.referencesPoskrobko B., 1998, Ekorozwój jako podstawa aplikacyjnych założeń polityki ekologicznej, [w:] Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl
dc.description.referencesProblems of the Human Environment 1969 A/RES/2398 (XXIII), [w:] Resolutions adopted by the General Assembly during its 23rd session, Supplement, no. 18 (A/7218), United Nations, New York.pl
dc.description.referencesReport of the United Nations Conference on the Human Environment, 1972, A/CONF.48/14/Rev. 1, United Nations, Stockholm.pl
dc.description.referencesSztumski W., 2008, Refleksja na temat zrównoważonego rozwoju (Czy zrównoważony rozwój jest fikcją, utopią, iluzją czy oszustwem?), „Problemy Ekorozwoju”, nr 2.pl
dc.description.referencesUchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1991 roku w sprawie polityki ekologicznej, M.P. 1991, Nr 18, poz. 118.pl
dc.description.referencesZacher L. W., 2008, Trwały rozwój – utopia czy realna możliwość?, „Problemy Ekorozwoju”, nr 2.pl
dc.description.pages20-36pl
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 1(85)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Gorka_M_Luszczyk_Badania_nad_rozwojem_trwalym_w_polskich_osrodkach_naukowych.pdf249,48 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.