REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5361
Tytuł: Ulga na B+R – ocena zmian w zakresie podatkowego wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce
Inne tytuły: R&D relief: assessment of changes in tax support for innovation activity in Poland
Autorzy: Zegarowicz, Łukasz
Słowa kluczowe: innowacja
innowacyjność
polityka innowacyjna
podatkowe instrumenty wsparcia
tax expenditures
innovation
innovativeness
innovation policy
instruments of tax policy
Data wydania: 2016
Data dodania: 24-mar-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 6(84) 2016, s. 123-141
Abstrakt: Cel – celem niniejszego opracowania jest ukazanie podatkowych instrumentów wsparcia jako istotnego elementu polityki innowacyjnej państwa oraz analiza zmian w poziomie pośredniego wsparcia działalności innowacyjnej, jakie zaszły w polskim systemie podatkowym w wyniku zastąpienia ulgi na nowe technologie ulgą na badania i rozwój. Metodologia badania – została przeprowadzona symulacja możliwości zmniejszenia kosztów działalności innowacyjnej dostępnych dla typowego przedsiębiorstwa w przypadku ulgi na nowe technologie oraz ulgi na badania i rozwój. Jako materiał źródłowy posłużyły dane statystyczne pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego oraz przepisy prawne dotyczące obu instrumentów wsparcia. Wynik – dzięki analizie literatury uzasadniono istotność stosowania podatkowych instrumentów wsparcia w ramach polityki innowacyjnej. Na podstawie analizy danych i przedstawionych rozważań należy stwierdzić, że ulga na badania i rozwój charakteryzuje się wyższym poziomem pośredniej partycypacji państwa w ogólnych kosztach działalności innowacyjnej przedsiębiorstw niż ulga na nowe technologie. Oryginalność/wartość – z racji narastającej roli innowacyjności w kształtowaniu wzrostu i rozwoju gospodarczego, wsparcie sektora prywatnego w kreowaniu innowacji staje się jednym z ważniejszych elementów polityki gospodarczej. Zasadnicza jest zatem analiza i ocena funkcjonujących instrumentów wsparcia i zmian, jakie zachodzą w tym zakresie. Z uwagi na liczne zastrzeżenia do istniejącego systemu wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce, a także dynamiczne zmiany w tym zakresie, w artykule podjęto bardzo aktualny temat.
The purpose of the paper is to show tax support instruments as a significant element of the innovation policy of the country and to analyze changes at the level of indirect support for innovation activity that took place in the Polish tax system as a result of replacing the relief on new technologies with a relief on research and development. The research methodology involves a simulation of capabilities to reduce the costs of innovation activity available to a typical enterprise in the case of the relief on new technologies and the new relief on research and development. Statistical data from the Central Statistical Office and legal provisions relating to both instruments of support serve as a source material. Based on the analysis of the literature, the significance of using tax instruments as part of innovation policy is justified. On the basis of data analysis, it should be stated that the relief on research and development is characterized by a higher level of indirect participation of the state in the general costs of innovation activity of enterprises than the relief on new technologies. Because of the increasing role of innovation in economic growth, the support of the private sector in creating innovation is becoming one of the most important elements of economic policy. Therefore, analysis and assessment of the functioning instruments of support and changes that occur in this field are important. The subject of the paper seems particularly up-to-date as numerous objections have been raised against the existing innovation support system in Poland and the dynamic changes in this regard.
Afiliacja: Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: lukasz_zegarowicz@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5361
DOI: 10.15290/ose.2016.06.84.10
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 6(84)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
10_Zegarowicz.pdf291,72 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.