REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5350
Tytuł: Polityka rozwoju Wschodnich Niemiec – cele, narzędzia, efekty
Inne tytuły: Development policy of Eastern Germany: objectives, tools, effects
Autorzy: Pastuszka, Sławomir
Słowa kluczowe: Niemcy Wschodnie
Niemcy Zachodnie
polityka rozwoju
rozwój społeczno-gospodarczy
Eastern Germany
Western Germany
development policy
socio-economic development
Data wydania: 2016
Data dodania: 24-mar-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 6(84) 2016, s. 56-75
Abstrakt: Celem artykułu jest ocena skuteczności polityki łączenie dwóch części Niemiec za sprawą zdynamizowania rozwoju wschodnich krajów związkowych, stanowiących wcześniej Niemiecką Republikę Demokratyczną. Realizacja tego zamierzenia wymagała zastosowania przemyślanych sposobów pozyskania środków finansowych i racjonalnego ich wykorzystania w najważniejszych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego. W opracowaniu przedstawiono: rozmiar i formy pomocy finansowej, ich ewolucję, najważniejsze cele i obszary wsparcia. Na tym tle dokonano analizy zaistniałych zmian podstawowych wielkości w gospodarce Niemiec Wschodnich. Przeprowadzona analiza posłużyła wskazaniu ogólnie pozytywnych rezultatów przyjętej koncepcji polityki interwencji, jednak zaakcentowano również potrzebę jej kontynuacji i dalszego doskonalenia.
The aim of the paper is to assess the effectiveness of reuniting of the regions of the former Democratic Republic Germany with the western part of the country through the acceleration of the development of the eastern lands. The realization of that goal required ingenuity in obtaining financial resources and their rational use in key areas of economic and social life. The present analysis concerns the overall positive results of the adopted concept of interventionist policy, but also emphasizes the need for its continuation and improvement.
Afiliacja: Wydział Prawa, Zarządzania i Administracji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
E-mail: spastuszka@op.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5350
DOI: 10.15290/ose.2016.06.84.05
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 6(84)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
05_Pastuszka.pdf281,55 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.