REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5236
Tytuł: Wielokulturowość jako czynnik zrównoważonego i inteligentnego rozwoju Polski
Inne tytuły: Multiculturalism as factor of sustainable and smart development of Poland
Autorzy: Sadowski, Andrzej
Słowa kluczowe: wielokulturowość
rozwój zrównoważony
rozwój inteligentny
multiculturalism
sustainable development
smart growth
Data wydania: 2016
Data dodania: 7-mar-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 4(82) 2016, s. 69-82
Abstrakt: W referacie autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, jaka jest rola (znaczenie) wielokulturowości jako realnego czynnika zróżnicowanego i inteligentnego rozwoju Polski. Natomiast wielokulturowość jest formą odpowiedzi na inne pytanie, jaka jest i na czym ma polegać demokracja w sferze kulturowej. Najogólniej wpływ wielokulturowości na zrównoważony i inteligentny rozwój Polski wiąże się z oczekiwanym jej wpływem na kształtowanie się nowego ładu społeczno-kulturowego w społeczeństwie. Generalnie wielokulturowość sprzyja integracji społeczeństwa zróżnicowanego kulturowo. Służy nowym formom pożądanej spójności społecznej jako koniecznego czynnika wzrostu gospodarczego i społecznego rozwoju w warunkach ponowoczesnej gospodarki. Usuwa ze stosunków międzyludzkich różne formy predestynacji kulturowej, dowartościowuje kultury mniejszościowe, co powoduje ich włączanie, a więc umacnia przez to siłę ekonomiczną społeczeństwa. Stwarza lepsze warunki do wykorzystania zróżnicowanego kulturowo kapitału: ludzkiego, społecznego i kulturowego. W przekonaniu autora, obecnie Polska znajduje się na etapie rozwiązywania wielu dylematów związanych z ewentualnym wyborem scenariusza rozwoju w kierunku społeczeństwa wielokulturowego.
The paper addresses the problem of the significance of multiculturalism as a real factor behind sustainable and smart growth of Poland. Multiculturalism is an answer to the question of what the role democracy in the cultural sphere actually consists in. Generally, the impact of multiculturalism on sustainable and smart development Poland is associated with its expected influence on the formation of a new social and cultural order in society. Multiculturalism tends to promote integration of culturally diverse societies. It creates new forms of desired social cohesion as a necessary factor of economic growth and social development in conditions of a postmodern economy. It removes various forms of cultural predestination, recognises the value of minority cultures, which results in their inclusion, thus strengthening the economic power of society. Moreover, multiculturalism creates better conditions for the use of culturally diverse human, social, and cultural capital. According to the author, Poland is currently solving many dilemmas related to its possible development into a multicultural society.
Afiliacja: Instytut Socjologii, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: a.sadowski@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5236
DOI: 10.15290/ose.2016.04.82.06
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHiSM)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 4(82)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
06_Sadowski.pdf252,64 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.