REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5199
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorSzwabowski, Oskar-
dc.date.accessioned2017-02-15T13:03:06Z-
dc.date.available2017-02-15T13:03:06Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationParezja, 2016, nr 2(6), s. 148-156pl
dc.identifier.issn2353-7914-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/5199-
dc.description.abstractAutor, przy pomocy autoetnografii, przedstawia kilka obrazów z życia akademickiego, które rozkładają wspólnotę i są irytacyjnodajne. Stara się ukazać atmosferę, która uniemożliwia rozwój myśli krytycznej i społecznie zaangażowanej postawy. Jednocześnie, poprzez odniesienie do koncepcji obozu zawartej w dziełach Agambena oraz stanu wyjątkowego i suwerena z pisma Schmitta, wprowadza metaforę „obozu z kości słoniowej” jako specyficznej formy upodmiotowienia pracowników oraz realnych form władzy, które skrywają się czy to pod formalną demokracją akademicką, czy postulatami wspólnoty, czy „koleżeńskich układów”. „Obóz jest przestrzenią, która otwiera się, gdy stan wyjątkowy zaczyna stawać się regułą” (Agamben, 2008, s. 230). Funkcjonowanie uniwersytetu jako obozu z kości słoniowej skutecznie blokuje pojawienie się boskiego gniewu, który mógłby wypełnić obozowiczów. Podkreślanie destrukcyjnych tendencji w akademii wyrasta z troski o niespełnioną obietnicę przyjaźni, jak i z opowiedzenia się za krytyczną, zaangażowaną funkcją nauki i uniwersytetu.pl
dc.description.abstractThe author, using autoethnography, shows several images of academic life that break the community and are irritating. He tries to show the atmosphere that hinders the development of critical thought and socially committed attitude. At the same time, by reference to the concept of the camp, present in the works of Agamben and the state of exception as well as a sovereign from Schmitt writing, the author introduces the metaphor of “the camp made of ivory”, as a specific form of empowerment of employees and real forms of power that are hidden either in a formal academic democracy or community demands or “peer systems.” “The camp is the space that opens up when the state of exception starts to become the rule” (Agamben, 2008, p. 230). The functioning of the university as the camp made of ivory effectively blocks the appearance of divine wrath, which could fill the campers. Emphasizing the destructive trends in the academy grew out of concern for the unfulfilled promise of friendship, and the advocate for the critical, involved function of science and the university.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectstan wyjątkowypl
dc.subjectuniwersytetpl
dc.subjectautoetnografiapl
dc.subjecthomo sacerpl
dc.subjectthe state of exceptionpl
dc.subjectuniversitypl
dc.subjectautoethnographypl
dc.subjecthomo sacerpl
dc.titleJak trafiłem na terapię. Z życia w obozie z kości słoniowejpl
dc.title.alternativeHow I came to therapy. Life in the camp made of ivorypl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/parezja.2016.06.11-
dc.description.Emailo.szwabowski@gmail.compl
dc.description.AffiliationUniwersytet Szczecińskipl
dc.description.referencesAgamben, G. (2008). Homo sacer: suwerenna władza i nagie życie. Przekł. M. Salwa, Warszawa: Prószyński i S-ka.pl
dc.description.referencesBey, H. (2003). Poetycki terroryzm. Przekł. J. Karłowski, Kraków: Der Rumtreiber Stowarzyszenie Tripanacja.pl
dc.description.referencesDeleuze, G. (2000). Nietzsche. Przekł. B. Banasiak, Warszawa: „KR”.pl
dc.description.referencesDeleuze, G. (2004). Foucault. Przekł. M. Gusin, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.pl
dc.description.referencesDeleuze, G. (2014). Spiznoza. Filozofia praktyczna. Przekł. J. Brzeziński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl
dc.description.referencesEsposito, R. (2015). Pojęcia polityczne. Wspólnota, immunizacja, biopolityka. Kraków: Universitas.pl
dc.description.referencesFoucault, M. (1998). Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Przekł. T. Komendant, Warszawa: Fundacja Aletheia.pl
dc.description.referencesHessel, S. (2011). Czas oburzenia! Przekł. P. Witt, Warszawa: Oficyna Naukowa.pl
dc.description.referencesHolloway, J. (2005). Change the World without Taking Power. The Meaning of Revolution Today. London: Ann Arbor, MJ: Pluto Press.pl
dc.description.referencesInny Meksyk: opowieści zapatystów (2014). Poznań: Oficyna Wydawnicza Bractwa „Trojka”.pl
dc.description.referencesKruszelnicki, M. (2012). Bezrobocie albo uległość. Rocznik Pedagogiczny, nr 35.pl
dc.description.referencesKwieciński, Z. (2012). Pedagogie postu: preteksty, konteksty, podteksty. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.pl
dc.description.referencesMelville, H. (2009). Kopista Bartleby. Historia z Wall Street. Przekł. A. Szostkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Sic!pl
dc.description.pages148-156pl
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2016, nr 2

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons