REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4832
Tytuł: Zrównoważona konsumpcja w praktyce. Raport z badań
Inne tytuły: Sustainable consumption in practice. Summary of research findings
Autorzy: Jaros, Barbara
Słowa kluczowe: zrównoważona konsumpcja
zrównoważone i niezrównoważone zachowania konsumpcyjne
sustainable consumption
sustainable and unsustainable patterns of behaviour
Data wydania: 2016
Data dodania: 12-gru-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 3(81) 2016, s. 148-161
Abstrakt: W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na potrzeby pracy doktorskiej autorki referatu pt.: Koncepcja zrównoważonej konsumpcji – problemy implementacji w Polsce. Badania stanowiły empiryczną ilustrację realizacji zasad zrównoważonej konsumpcji na przykładzie zachowań konsumpcyjnych dorosłej populacji mieszkańców województwa śląskiego. Kwestionariusz badawczy składał się z czterdziestu pytań pogrupowanych w czterech blokach tematycznych, tj.: konsumpcja żywności, konsumpcja związana z wyposażeniem i utrzymaniem mieszkania, konsumpcja związana z wykorzystaniem transportu, ogólne zagadnienia dotyczące konsumpcji. Badania ankietowe były próbą zasygnalizowania pewnych problemów, które wiążą się z konsumpcją gospodarstw domowych, posłużyły podkreśleniu wagi instrumentów ekonomicznych, informacyjno-edukacyjnych oraz regulacyjno-prawnych w kształtowaniu zrównoważonej konsumpcji, jak również ukazaniu zapatrywań mieszkańców województwa śląskiego w tym obszarze.
The paper presents the results of a survey conducted for the author’s PhD dissertation:The concept of sustainable consumption - problems of implementation in Poland. The survey was an empirical illustration of the implementation of principles of sustainable consumption on the example of the consumers’ behavior – an adult population of the Silesian Voivodeship.The research questionnaire consisted of forty questions grouped in four thematic areas: food consumption, consumption associated with the equipment and maintenance of households, consumption associated with the use of transport and the general issues of consumption. The survey was an attempt to indicate some of the problems that are associated with the consumption in households - it stressed the importance of economic, regulatory and social instruments in the development of sustainable consumption and also showed the views of citizens of the Silesian Voivodeshipin this area.
Afiliacja: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
E-mail: bjaros@ietu.katowice.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4832
DOI: 10.15290/ose.2016.03.81.10
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 3(81)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
81_Optimum_3_2016_B.Jaros_Zrownowazona_konsumpcja_w_praktyce_Raport_z_badan.pdf301,42 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.