REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4831
Tytuł: Porównanie województw w Polsce na podstawie rozkładu dochodu rozporządzalnego per capita
Inne tytuły: Comparison of Polish voivodships on the basis of distributions of disposable income per capita
Autorzy: Turczak, Anna
Zwiech, Patrycja
Słowa kluczowe: dochód rozporządzalny na osobę
taksonomia wrocławska
wariancja wewnątrzgrupowa
wariancja międzygrupowa
disposable income per capita
Wroclaw taxonomy
intergroup variance
intragroup variance
Data wydania: 2016
Data dodania: 12-gru-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 3(81) 2016, s. 131-147
Abstrakt: W artykule określono stopień podobieństwa rozkładu dochodu rozporządzalnego na osobę w poszczególnych województwach Polski. Podobieństwo rozkładu zmierzono za pomocą metryki D, przy czym dwa rozkłady były tym bardziej podobne, czym D miało mniejszą wartość. W wyniku przeprowadzenia procedury klasyfikacji wyodrębniono dwie grupy jednoelementowe z województwami: mazowieckim i podkarpackim, jedną grupę czteroelementową z województwami: dolnośląskim, lubuskim, opolskim i śląskim oraz jedną grupę z pozostałymi dziesięcioma województwami. Dla każdej z czterech wyróżnionych klas obliczono średni dochód rozporządzalny per capita oraz ustalono wielkość rozrzutu wewnątrz grup. Następnie przeanalizowano rozrzut dochodu między grupami. W drodze zrealizowanego badania wskazano, że w strukturze wariancji obliczonej dla całej przebadanej próby tylko kilka procent stanowi wariancja międzygrupowa, a pozostałą część – czyli ponad dziewięćdziesiąt procent – średnia wariancja wewnątrzgrupowa. Pozwoliło to na sformułowanie ostatecznego wniosku, że przeciętne różnice między dochodami gospodarstw domowych znajdujących się wewnątrz zidentyfikowanych grup: A, B, C i D są dużo większe niż różnice między średnimi dochodami gospodarstw należących do różnych grup.
In the article the degree of similarity between distributions of disposable income per capita in Polish voivodships was determined. The similarity of distributions was measured by metric D and the more similar two distributions were, the smaller value the statistic D had. The classification procedure that was carried out resulted in forming two one-element groups – with the Mazovian voivodship and the Podkarpackie voivodship - one four-elements group with the Lower Silesian, Lubuskie, Opole, Silesian voivodships and one group with remaining ten voivodships. For each of the four separated classes the average disposable income per capita was calculated and the variability within groups was determined. Then the dispersion of income between groups was analysed. The study indicated that in the structure of variance calculated for the entire statistical sample examined the intergroup variance represents only a few percent, and the rest – that is, more than ninety percent – is the average intragroup variance. This allowed to formulate the final conclusion that the average differences in income between households belonging to identified groups A, B, C and D are much larger than the differences between the average values of income of households belonging to different groups.
Afiliacja: dr Anna Turczak - Wydział Ekonomii i Informatyki, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
dr Patrycja Zwiech - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
E-mail: Anna Turczak: aturczak@zpsb.pl
Patrycja Zwiech: patrycjazwiech@tlen.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4831
DOI: 10.15290/ose.2016.03.81.09
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 3(81)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.