REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4824
Tytuł: Cykliczność czy antycykliczność cen w Polsce?
Inne tytuły: Cyclical or anti-cyclical prices in Poland?
Autorzy: Misztal, Piotr
Słowa kluczowe: cykliczność cen
koniunktura gospodarcza
ceny konsumpcyjne i produkcyjne
cyclical prices
business cycle
consumer and producer prices
Data wydania: 2016
Data dodania: 9-gru-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 3(81) 2016, s. 45-59
Abstrakt: Celem artykułu jest analiza współzależności między zmianami cen konsumpcyjnych i produkcyjnych a produkcji w Polsce w okresie 1995-2015. W pracy wykorzystano metodę badawczą opartą na studiach literaturowych z zakresu makroekonomii i finansów międzynarodowych oraz metody statystyczno-ekonometryczne. Wyniki przeprowadzonych badań sugerują brak obecności zjawiska cykliczności cen konsumpcyjnych oraz występowanie zjawiska cykliczności cen produkcyjnych w krótkim i długim okresie. Rezultaty badań mają istotne implikacje teoretyczne i praktyczne. W tradycyjnym podejściu do relacji między cenami a produkcją najczęściej zakłada się, że poziom cen jest procykliczny, co oznacza wzrost cen w warunkach wzrostu poziomu produkcji i spadek cen w sytuacji spadku wielkości produkcji. Jednakże wyniki badań przedstawionych w niniejszym artykule wskazują, iż przyjęte założenie o cykliczności cen nie zawsze jest właściwe. Wyniki analizy są także ważne ze względu na politykę pieniężną prowadzoną w kraju, bowiem brak istnienia cykliczności cen konsumpcyjnych wymaga od banku centralnego odmiennych reakcji w odpowiedzi na wahania aktywności gospodarczej w kraju.
The aim of the article is to analyze the interdependence between changes in consumer and producer prices and production in Poland in the period 1995-2015. In the study were used a research methods based on the study of literature in the field of macroeconomics and international finance as well as statistical and econometric methods. The results of the study suggest the absence of the phenomenon of cyclical consumer prices and the phenomenon of cyclical production prices in the short and long run. Research results have important theoretical and practical implications. In the traditional approach to the relationship between prices and production usually it assumes that the price level is pro-cyclical, which means an increase in prices in the conditions of increase in production and a decline in prices in the situation of a fall in production. However, the results of the study indicate that the accepted assumption about the cyclicality of prices is not always appropriate. The results of the analysis are also important from the monetary policy point of view, as the absence of cyclical consumer price requires from the central bank's different reaction in response to fluctuations in economic activity in the country.
Afiliacja: Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
E-mail: pmisztal@ujk.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4824
DOI: 10.15290/ose.2016.03.81.04
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 3(81)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
81_Optimum_3_2016_P.Misztal_Cyklicznosc_czy_antycyklicznosc_cen_w_Polsce.pdf296,56 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)