REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4627
Tytuł: Faust. Tragedia w pięciu aktach. Wydanie polsko-niemieckie
Inne tytuły: Faust. Die Tragödie in 5 Akten. Polnisch-Deutsche Ausgabe
Faust. A Tragedy in Five Acts. The Polish-German edition
Autorzy: Klingemann, August Ernst Friedrich
Lubomirski, Edward (przekład i wstęp)
Zabielski, Łukasz (red.)
Ławski, Jarosław (wprowadzenie)
Dietzsch, Steffen (wprowadzenie)
Libera, Leszek (wprowadzenie)
Kopij-Weiß, Marta (wprowadzenie)
Słowa kluczowe: Faust
Czarny Romantyzm
Data wydania: 2013
Data dodania: 17-paź-2016
Wydawca: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku;
Wydawnictwo Alter Studio
Seria: Czarny Romantyzm;
Abstrakt: Edycję Fausta Augusta Klingemanna w przekładzie zapoznanego pisarza, księcia Edwarda Lubomirskiego, jak również nowatorskiej w swojej treści przedmowy tłumacza, należy uznać za cenne przedsięwzięcie naukowe redaktorów serii „Czarny Romantyzm”. Wartość poznawczą recenzowanego tomu wzbogacają wnikliwe, rzetelne wprowadzenia autorstwa interdyscyplinarnego zespołu badaczy, którzy w swoich studiach prezentują Lubomirskiego jako prekursora romantyzmu i znawcę niemieckiej literatury faustycznej, a także podejmują analizę jego warsztatu tłumacza oraz aktywnej roli, jaką odegrał on w polskoniemieckim dyskursie romantycznym. Najnowszy „czarnoromantyczny” tom zasługuje bez wątpienia na miano ważnego wydarzenia w zakresie edycji zapomnianych dzieł XIX-wiecznej literatury romantycznej. [Z Recenzji dr. hab. Marka Podlasiaka (UMK, Toruń)]
Kiedy książę Edward Kazimierz Lubomirski tłumaczył Fausta, nowoczesny utwór Klingemanna, dramat o ciemnościach spotkania człowieka i demona, miał dopiero dwadzieścia trzy lata. Książę, obiecujący prawnik zatrudniony w dyplomacji rosyjskiej w Wiedniu, Berlinie i Londynie, zagorzały zwolennik romantycznej literatury niemieckiej przeciwstawianej wówczas francuskiej, podjął się zadania wyrastającego ze sprzecznych sił targających jego krótkim życiem (zmarł w wieku lat dwudziestu siedmiu), z walki lucyferycznego pragnienia wolności, demonicznej ekspansji własnej natury z literą prawa i kanonem akceptowanych zachowań społecznych. Rozwiązaniem tego konfliktu, będącego źródłem cierpienia i zarazem podstawą racjonalnego oglądu sprzeczności ludzkiego losu stał się układ z diabłem rozumiany jako umowa prawna nakazująca pełne wywiązanie się z wynikających z niej kontrybucji. Kto raz zaprosił diabła na spotkanie – musi już zawsze liczyć się z jego obecnością i po kres życia mierzyć się z demonem (w polskim tłumaczeniu jest nim postać Nieznajomego). To określa związek idei polskiego pisarza z czarnym, ale również lucyferycznym, romantyzmem, który demoniczne światło odnajduje w ciemnych przestrzeniach procesu przemiany losu indywiduum i dojrzewaniu człowieka do wolności. Czytelnik polski po prawie dwustu latach otrzymuje dzieło niezwykle istotne dla poznania romantyzmu i jego egzystencjalnych przepaści; Faust Klingemanna, dramat wydobyty z nieistnienia pozwoli głębiej spojrzeć na polski romantyzm i jego związki z europejską filozofią egzystencjalną XIX wieku, dostrzec w tej filozofii źródła wielu postaw współczesnych nam ludzi, których myśli i czyny, będące na granicy prawa i bluźnierstwa, oceniamy często jednoznacznie negatywnie spoglądając na innego człowieka ze szczytu własnej pychy - nieświadomi prawdziwych źródeł indywidualnego buntu. [Z Recenzji prof. dr. hab. Włodzimierza Szturca (UJ, Kraków)]
Nota biograficzna: STEFFEN DIETZSCH, (ur. 1943 r.) – profesor em. filozofii na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie; studiował filozofię w Lipsku (1965–1973), autor rozprawy o myśli młodego Schellinga; następnie (do 1990 roku) zatrudniony na Wydziale Edycji Historyczno-Filozoficznych Akademii Nauk w Berlinie; habilitacja w 1986 r. Od 1991 roku profesury gościnne w Marburgu, Halgen/Westfalen i Lipsku. Pierwszy Fellow-in-Residence w Kolegium Fryderyka Nietzschego w Weimarze (2001/2002); ponadto prowadzi stałą współpracę naukową z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Zainteresowania naukowe: filozofia Kanta, idealizm niemiecki, filozofia i literatura wczesnego Romantyzmu, nowożytna filozofia literatury (po 1900 r.), edycje dzieł filozoficznych. Publikacje książkowe: Dimensionen der Transzendentalphilosophie 1780–1810 (1990), Fort Denken mit Kant (1996), Nietzsche im Exil (2001), Wider das Schwere (2002), Immanuel Kant. Eine Biographie (2004). Wydał także Straże nocne Bonawentury: Nachtwachen. Von Bonaventura. Herausgegeben von Steffen Dietsch. Mit 16 Radierungen von Michael Diller (Reclam-Verlag, Leipzig 1991). Po polsku ukazały się: Krótka historia kłamstwa (Warszawa 2000) oraz Immanuel Kant: biografia (Warszawa 2005), obie w przekładzie Krystyny Krzemieniowej. Opracowuje wraz z Julią Rosenthal edycję pism O. Levy’ego: Gesammelte Schriften und Briefe (t. 1–6); t. I: Oscar Levy, Nietzsche verstehen. Essays aus dem Exil 1913–1939, współpraca Leila Kais (Berlin 2005). Współautor wstępu do polskiej edycji Straży nocnych Bonawentury (Białystok 2006).
MARTA KOPIJ-WEISS, dr hab., adiunkt, pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. gościnny na Uniwersytecie w Moguncji (2014). Autorka prac poświęconych Fryderykowi Nietzschemu oraz jego związkom z literaturą i kulturą polską, zwłaszcza przełomu XIX i XX wieku. Autorka książek: Friedrich Nietzsche w literaturze i publicystyce polskiej lat 1883–1918 (Poznań 2005) oraz Über Imitation zur Kreation. Zur Geschichte des deutsch-polnischen romantischen Kulturtransfers (Leipzig 2011). Współredagowała m.in. tom: Wrocław literacki (Wrocław 2007). Uczestniczka projektu: „Opis historyczno-statystyczny Wiednia” księcia Edwarda Lubomirskiego (1796–1823) – perspektywy edycji krytycznej dzieła. Seminarium naukowe (Wiedeń 26 czerwca 2013)”.
LESZEK LIBERA, prof. dr hab., polonista, germanista, tłumacz, pracuje na Uniwersytecie Zielonogórskim. Mieszka w Niemczech. Zainteresowania badawcze: literatura i kultura romantyzmu polskiego i zachodnioeuropejskiego, głównie niemieckiego. Tłumacz wybitnych utworów z okresu przełomu romantycznego w Niemczech (przełożył Kota w butach oraz Świat na opak Ludwiga Tiecka). Autor prac o Słowackim i Mickiewiczu. Opublikował książki: Juliusza Słowackiego „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu” (Poznań 1993), Mickiewicz. Słowacki: szkice i rozprawy (Zielona Góra 2000), W Szwajcarii. Studium o Juliuszu Słowackim (Kraków 2001), Zraniona iluzja: o „Balladynie” Juliusza Słowackiego i „Kocie w butach” Ludwiga Tiecka (Zielona Góra 2007) oraz Mickiewicz i medycyna. Szkice romantyczne (Zielona Góra 2010).
JAROSLAW ŁAWSKI, prof. zw. dr hab., kierownik i twórca Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: faustyzm i bizantynizm w literaturze Romantyzmu, Młoda Polska oraz Czesław Miłosz. Redaktor naczelny Naukowych Serii Wydawniczych „Czarny Romantyzm”, „Przełomy/Pogranicza” oraz „Colloquia Orientalia Bialostocensia”. Autor książek: Wyobraźnia lucyferyczna. Szkice o poemacie Tadeusza Micińskiego „Niedokonany. Kuszenie Chrystusa Pana na pustyni” (Białystok 1995), Ironia i mistyka. Doświadczenia graniczne wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego (Białystok 2005), a także Mickiewicz – Mit – Historia. Studia (Białystok 2010). Redaktor i współredaktor kilkunastu tomów prac naukowych. Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN.
ŁUKASZ ZABIELSKI – dr, absolwent filologii polskiej i historii na Uniwersytecie w Białymstoku. Pracownik naukowy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Stały współpracownik Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: historia i literatura z pogranicza XVIII i XIX wieku. Autor m.in. studiów: W walce o godność. Wokół pamiętników ks. Klementyny z Czartoryskich Sanguszkowej; Kajetan Koźmian z perspektywy literackiego renegata Franciszka Morawskiego; XIX-wieczny antywalterskotyzm polski. Współredaktor kilku tomów prac naukowych. Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Józef Ignacy Kraszewski 1812–2012. Pisarz – Myśliciel – Autorytet” (2012). W 2013 roku obronił rozprawę doktorską (promotor: prof. Jarosław Ławski): Kajetan Koźmian w oczach wielkich romantyków polskich.
Sponsorzy: Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2013-2017.
Opis: Przedkładany Państwu XXIV tom naukowy Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm”, ukazującej się od 1994 roku, z kilku powodów ma charakter specjalny. Po pierwsze więc, inauguruje on wielotomową, jakże potrzebną, edycję rzadkich tekstów z końca XVIII i z XIX wieku związanych z szeroko rozumianym „czarnoromantycznym”, „ciemnym”, „nocnym”, nokturalnym nurtem literatury. Tomy ukazywać się będą w ramach projektu zaaprobowanego do realizacji w konkursie Naukowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2012–2017: Kontynuacja krytycznych edycji wybitnych, zapomnianych dzieł XIX-wiecznej polskiej literatury romantycznej w Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm” w dziesięciu tomach. Po drugie, wydanie Fausta Klingemanna w przekładzie i ze wstępem księcia Edwarda Lubomirskiego rozpoczyna kilkutomową, zaplanowaną na wiele lat edycję Pism zebranych tego wybitnego pisarza, wszechstronnie wykształconego dyplomaty, który zginął tragicznie w pojedynku, a w pamięci potomnych zapisał się głównie jako filantrop. Był on jednak – jeszcze przed Mickiewiczem – pierwszym w pełni świadomym teoretykiem i praktykiem estetyki romantycznej, korzeniami tkwiącym mocno w Wieku Świateł. Zapomniany jako pisarz, winien być przywrócony społecznej pamięci i historii literatury – jako pierwszy i wybitny polski romantyk. Po trzecie wreszcie, mija dwadzieścia lat od czasu, gdy prof. Halina Krukowska i Zespół Literatury Romantyzmu zainaugurowali wydanie Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm”. Edycja Fausta rozpoczyna zatem trzecią dekadę istnienia serii. [Łukasz Zabielski, Jarosław Ławski]
URI: http://hdl.handle.net/11320/4627
ISBN: 978-83-64081-02-6
Typ Dokumentu: Book
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Faust.pdf5,18 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.