REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4611
Tytuł: Wspomnienia polskiego wygnańca = The Remembrances of a Polish Exile
Inne tytuły: Die Erinnerungen eines Polnischen Vertriebenen
Autorzy: Jakubowski, August Antoni
Ławski, Jarosław (przekład, wstęp i oprac.)
Oczko, Piotr (przekład, wstęp i oprac.)
Słowa kluczowe: Czarny Romantyzm
Data wydania: 2013
Data dodania: 5-paź-2016
Wydawca: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku;
Wydawnictwo Alter Studio
Seria: Czarny Romantyzm;
Nota biograficzna: JAROSLAW ŁAWSKI, prof. zw. dr hab., kierownik i twórca Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: faustyzm i bizantynizm w literaturze Romantyzmu, Młoda Polska oraz Czesław Miłosz. Redaktor naczelny Naukowych Serii Wydawniczych „Czarny Romantyzm”, „Przełomy/Pogranicza” oraz „Colloquia Orientalia Bialostocensia”. Autor książek: Wyobraźnia lucyferyczna. Szkice o poemacie Tadeusza Micińskiego „Niedokonany. Kuszenie Chrystusa Pana na pustyni” (Białystok 1995), Ironia i mistyka. Doświadczenia graniczne wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego (Białystok 2005), a także Mickiewicz – Mit – Historia. Studia (Białystok 2010). Redaktor i współredaktor kilkunastu tomów prac naukowych. Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN.
PIOTR OCZKO, dr hab., ur. 1973, ukończył anglistykę i polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor kilkudziesięciu artykułów oraz sześciu książek: Mit Lucyfera. Literackie dzieje Upadłego Anioła od starożytności po wiek XVII (Kraków 2005); W najdroższej Holandyjej… Szkice o siedemnastowiecznym dramacie i kulturze niderlandzkiej (Kraków 2009); Życie i śmierć doktora Fausta, złego czarnoksiężnika, w literaturze angielskiej od wieku XVI po Romantyzm (Kraków 2010); Homoseksualność staropolska. Przyczynek do badań (Kraków 2012 – razem z T. Nastulczykiem); Miotła i krzyż. Kultura sprzątania w dawnej Holandii, albo historia pewnej obsesji (Kraków 2013); Gabinet Farfurowy w pałacu w Wilanowie. Studium historyczno-ikonograficzne (Warszawa 2013 – razem z J. Pluisem). Redaktor książki CAMPania. Zjawisko campu we współczesnej kulturze (Warszawa 2008). Tłumacz literatury angielskiej i niderlandzkiej. Jego zainteresowania badawcze obejmują literaturę porównawczą, kulturę i piśmiennictwo krajów niderlandzkojęzycznych, historię sztuki oraz gender studies. Jest adiunktem na Wydziale Polonistyki UJ.
ŁUKASZ ZABIELSKI – dr, absolwent filologii polskiej i historii na Uniwersytecie w Białymstoku. Pracownik naukowy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Stały współpracownik Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: historia i literatura z pogranicza XVIII i XIX wieku. Autor m.in. studiów: W walce o godność. Wokół pamiętników ks. Klementyny z Czartoryskich Sanguszkowej; Kajetan Koźmian z perspektywy literackiego renegata Franciszka Morawskiego; XIX-wieczny antywalterskotyzm polski. Współredaktor kilku tomów prac naukowych. Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Józef Ignacy Kraszewski 1812–2012. Pisarz – Myśliciel – Autorytet” (2012). W 2013 roku obronił rozprawę doktorską (promotor: prof. Jarosław Ławski): Kajetan Koźmian w oczach wielkich romantyków polskich.
Sponsorzy: Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2017.
Opis: 1. Przekładu The Remembrances of a Polish Exile dokonano na podstawie edycji oryginału: A. A. Jakubowski, The Remembrances of a Polish Exile, Philadelphia: Printed by Adam Waldie 1835, ss. 69.
2. Starano się o wierne tłumaczenie tekstu – nie został on poddany stylistycznemu opracowaniu. Jakubowski pisał angielszczyzną jeszcze nie do końca wygładzoną, posługując się nie zawsze precyzyjnym słownictwem. W wielu miejscach – zaznaczonych przypisami Redakcji – tekst angielski był na tyle niejasny, że dokonując przekładu poddaliśmy go własnej interpretacji.
3. Jakubowski najprawdopodobniej tłumaczył teksty zapamiętane – kilka utworów przełożył jednak wiernie, choć na miarę swych językowych możliwości. Kilka razy (Maria Malczewskiego, Dziady Mickiewicza, Księgi narodu... Mickiewicza) zdecydował się na swobodną parafrazę prozą – w takim wypadku tekst oryginalny przywołujemy w przypisie.
4. Przypisy Jakubowskiego oznaczamy „*” i podajemy kursywą, zaś przypisy Redakcji cyframi arabskimi. Staraliśmy się ograniczać liczbę redakcyjnych przypisów, lecz szczególnie w części poświęconej polskiej literaturze i historii Ukrainy zachodziła konieczność sprostowania wielu błędów i nieścisłości. Zachowaliśmy podane przez Jakubowskiego błędne nazwiska i tytuły (Szymonowicz – zamiast Szymonowic, Monochomachia – zamiast Monachomachia), ich właściwą formę podając w przypisie redakcyjnym.
5. W tekście angielskim celowo zachowano specyfikę ortografii i interpunkcji amerykańskiego wydania, w tym oczywiste błędy. Nie poprawiano nawet ewidentnych pomyłek zecera (np. Krochanowski, Mickicevicz, Orzechowski, Shakspeare, Wilnor, Wilna, Wallerod itp.), nie przywrócono polskich znaków diakrytycznych (np. Sniadecki, Felinski) i pozostawiono niekonsekwencje w typografii tytułów (pochylone, prosto, w cudzysłowach lub bez), chcąc dać czytelnikom jak najwierniejsze wyobrażenie na temat oryginalnej edycji. Ponieważ nie zachował się rękopis, nie można było też rozstrzygnąć, na ile angielski tekst pokazuje wkład prowincjonalnego edytora/drukarza z Albany, na ile zaś odzwierciedla angielszczyznę Augusta Antoniego Jakubowskiego i często jego bezradność, gdy stara się on oddać w dopiero co poznanym języku polskie nazwy i realia (np. Volhynia, Vollynia). Podobnie, nie sposób orzec, czy błędne zapisy (na przykład Komarski zamiast Konarski, Modrzejowski zamiast Modrzewski, Szymanowic miast Szymonowic) powstały na skutek pomyłek redaktora lub zecera, czy są jedynie świadectwem meandrów pamięci „polskiego wygnańca”. Choć praca Jakubowskiego została przed drukiem poprawiona (najprawdopodobniej gruntownie), wciąż zawiera ona wiele indywidualnych cech językowych nowego imigranta, znającego zapewne francuski (na przykład Krym oddany jako „Crymee”). Wszystkie one, jak również poetic diction, widoczna w sporządzonych przez autora przekładach polskich utworów, i zdradzająca być może jego pierwsze amerykańskie lektury, wymagają odrębnego, ściśle już anglistycznego studium.
6. Kierując się opiniami recenzentów oraz XX-wieczną tradycją, zachowujemy utrwalone w XX wieku brzmienie polskiego tytułu (Wspomnienia polskiego wygnańca), choć proponujemy rozważyć wersje alternatywne: Ze wspomnień polskiego wygnańca, Z pamięci polskiego wygnańca (szczególnie ta ostatnia wersja dobrze oddaje charakter przekazu, który Jakubowski wydobył ze swej pamięci, by przekazać Amerykanom).
Łukasz Zabielski
URI: http://hdl.handle.net/11320/4611
ISBN: 978-83-64081-08-8
Typ Dokumentu: Book
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jakubowski.pdf4,98 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.