REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4518
Tytuł: Формы совместной работы с пользователями в университетской библиотеке
Inne tytuły: Formy współpracy z użytkownikami w bibliotece uniwersyteckiej
Forms of cooperation with the users in the university library
Autorzy: Горбунова, Лилия Вацлавовна
Słowa kluczowe: biblioteka uczelniana
podstawy kultury informacyjnej
samodzielna praca
projekt informacyjno-kształcący
university library
the fundamentals of the information culture
independent work
information and educational project
Data wydania: 2015
Data dodania: 14-wrz-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015, praca zbiorowa pod redakcją Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2015, s. 327-338
Abstrakt: W artykule autorka przedstawia doświadczenia jednostki kształcącej Baranowickiego Uniwersytetu Państwowego w Baranowiczach skierowane na podniesienie własnych potrzeb w sferze kształcenia. Uzasadnia z punktu widzenia roli biblioteki w strukturze uniwersytetu konieczność ścisłej współpracy biblioteki z jej użytkownikami, w tym również w sferze kształtowania kultury informacyjnej studenta. W charakterze innowacyjnej formy pracy z użytkownikami, sprzyjającej integracji działalności biblioteki i procesu nauczania, przedstawiona jest praktyka wspólnej pracy z katedrami w ramach projektu informacyjno-kształcącego „Student – badacz” i „Ukłon w stronę klasyka”, analizowana jest efektywność tej pracy.
The article discusses the work experience of the library of Baranovichi State University aimed at increasing self-relevance of the library in the educational structure of the University. The article grounds the role of the library in the University structure, the need for the close cooperation between the library and the users, including the formation of students` information culture. The article describes the practice of the joint work of the library with the departments within the information and educational projects „Student researcher” and „To pay homage to the classic”. It presents this innovative form of work with the users, which contributes to the integration of the library activity and the educational process. The article also analyzes the effectiveness of this work.
Afiliacja: Библиотека учреждения образования „Барановичский государственный университет”
E-mail: barsu-lib@mail.by
URI: http://hdl.handle.net/11320/4518
ISBN: 978-83-7431-484-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu", 14-16 września 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
22_Gorbunova.pdf216,15 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.