REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4454
Tytuł: Aktywność szkół wyższych w Polsce na rzecz rozwoju społeczności lokalnych – dyskusja wokół pojęcia trzeciej misji uczelni
Inne tytuły: Activity of higher education institutions in Poland for development of local communities: debate on third mission of higher education institutions
Autorzy: Piotrowska-Piątek, Agnieszka
Słowa kluczowe: rozwój regionalny
szkoła wyższa
trzecia misja
zarządzanie szkołą wyższą
regional development
higher education institution
third mission
management of higher education institutions
Data wydania: 2015
Data dodania: 31-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 6(78) 2015, s. 99-109
Abstrakt: Artykuł dotyczy koncepcji tzw. trzeciej misji szkół wyższych, która obok kształcenia i prowadzenia badań naukowych staje się coraz ważniejszym wymiarem działalności akademickiej. Zasadniczym celem artykułu jest próba włączenia się w dyskusję dotyczącą zakresu pojęciowego trzeciej misji oraz jej znaczenia w działalności szkół wyższych dzięki krytycznej analizie literatury oraz prezentacji wyników badań własnych. Uzyskane wyniki wskazują, że rektorzy szkół wyższych podzielają zdanie autorki, która uważa, że trzecia misja oznacza wszystkie aktywności szkół wyższych dedykowane społecznościom lokalnym i regionalnym w obszarach: kształcenia, prowadzenia i udostępniania rezultatów badań naukowych, jak również wynikające z posiadania przez uczelnie określonych zasobów finansowych i rzeczowych. Ponadto, należy zauważyć, że aktywność uczelni w tym obszarze jest wyraźnie wyodrębniona w misjach i strategiach uczelni.
The paper discusses the concept of the third mission of higher education institutions (HEIs), which, besides education and scientific research, is becoming an increasingly important dimension of academic activity. The main aim of the paper is to contribute to the debate concerning the conceptual range of the third mission and its significance for HEIs` activities through a critical study of the literature and a presentation of the author’s own research. The results indicate that rectors share the author’s standpoint that the third mission covers all the HEIs` activities targeting local and regional communities in the fields of education, conducting and providing access to scientific research, as well as the activities resulting from HEIs’ financial and material resources. Apart from that, it is worth noticing that the third mission activities are explicitly outlined in the mission statements and strategies of HEIs.
Afiliacja: Urząd Statystyczny w Kielcach
Politechnika Świętokrzyska, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
E-mail: a.piotrowska-piatek@stat.gov.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4454
DOI: 10.15290/ose.2015.06.78.08
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 6(78)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
08_Piotrowska_Piatek.pdf230,91 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.