REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4361
Tytuł: “Смерць” казкiў “Казках жыцця”: метамарфоза сюжэтнай структуры
Inne tytuły: „Śmierć” baśni w „Baśniach życia”: metamorfoza struktury fabularnej
The “Death” of a fairy tale in “Life’s Fairy Tales”: metamorphosis of the plot structure
Autorzy: Чукiчова, Надзея
Słowa kluczowe: proza
archetyp fabularny
baśń
funkcja bohatera
autor-powieściopisarz
Jakub Kołas
prose
plot archetype
fairy tale
hero’s function
author-narrator
Yakub Kolas
Data wydania: 2015
Data dodania: 4-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 7, 2015, s. 93-106
Abstrakt: Artykuł poświęcony jest zbadaniu struktury fabularnej nowel alegorycznych Jakuba Kołasa z cyklu „Baśnie życia”. Przedmiotem zainteresowania są niektóre modyfikacje wewnętrzne oraz transformacje twórcze archetypowych „formuł” fabularnych (mitologicznych, folklorystycznych) jako wynik przezwyciężenia przez fabułę „baśni życia” swojej podstawy strukturalnej, w której roli widzi się przede wszystkim fabuła baśni ludowej. Na podstawie przeprowadzonej analizy „morfologicznej” fabuł nowel Kołasa rozpatrywany jest problem autorskiego wznowienia baśniowych archetypów fabularnych w wątku literackim, „zanik” warunkowy w nim stereotypu strukturalnego baśni ludowej oraz narodziny fenomenu rodzajowego – „baśni życia”.
The article is dedicated to the study of plot-construction in allegoric novels of the cycle “Life’s Fairy Tales” by Yakub Kolas. Certain inner modifications and creative transformations of archetype plot “formulae” (mythological, folklore) as the result of breaking by the “life’s fairy tales” of the plot of its structural proto-bases, which is seen in the folklore fairy tale plot, are examined in the article. On the basis of the “morphological” analysis of the plots of the novels written by Kolas the issue is regarded about the authorial renewal of fairy tales’ archetypes in a literary plot, the conditional “death” of the structural fairy tale stereotype in this plot and the birth of the genre phenomenon of a “life’s fairy tale”.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4361
DOI: 10.15290/bb.2015.07.06
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2015, tom 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BBtom7_Cukicova_N.pdf224,6 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.