REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4360
Tytuł: Бiблейскiя алюзii ў беларускай паэзii пачатку ХХI стагоддзя (на матэрыяле кнiгi вершаў Леанiда Галубовiча «З гэтага свету», 2012)
Inne tytuły: Aluzje biblijne w białoruskiej poezji XXI wieku (w oparciu o zbiór wierszy Leanida Hałubowicza „З гэтага свету” 2012)
Biblical references in Belarusian poetry of the 21st century (based on Leanid Galubovich’s collection of poems “З гэтага свету”, 2012)
Autorzy: Лявонава, Ева
Słowa kluczowe: tradycja
Stary Testament
Nowy Testament
prorok
aluzje
reminiscencje
Bóg
człowiek
słowo
miłość
tradition
Old Testament
New Testament
prophet
reference
reminiscences
God
man
word
love
Data wydania: 2015
Data dodania: 3-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 7, 2015, s. 75-92
Abstrakt: Autorka artykułu omawia zbiór wierszy Leanida Galubowicza „З гэтага свету” 2012. Ich głęboka treść wynika z dialogu z biblią, w którym pojawiają się różnorodne formy percepcji materiału biblijnego, takie jak wiersze skierowane do Boga, interpretacja biblijnej fabuły, motywów i obrazów.
In the article Leanid Galubovich’s collection of poems “З гэтага свету” is analyzed. Their deep semantic content results from a dialog with the Bible. Various forms of perception of biblical material (poems directed to God, interpretation of biblical plots, motifs and images) are discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4360
DOI: 10.15290/bb.2015.07.05
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2015, tom 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BBtom7_Lavonava_E.pdf234,2 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.