REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4265
Tytuł: Nauczanie języka ojczystego w zmieniającym się świecie – wyzwania edukacyjne
Inne tytuły: Teaching the mother tongue in a changing world – educational challenges
Autorzy: Awramiuk, Elżbieta
Słowa kluczowe: język polski jako ojczysty
język ojczysty a język narodowy
język ojczysty a język obcy
Polish language as a mother tongue
mother tongue vs. national language
mother tongue vs. foreign language
Data wydania: 2016
Data dodania: 30-cze-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Z problematyki kształcenia językowego, t. VI, red. E. Awramiuk, M. Karolczuk, Białystok 2016, s. 15-28
Abstrakt: Na całym świecie systemy edukacyjne stoją przed istotnymi wyzwaniami. Rosną oczekiwania społeczne wobec kompetencji komunikacyjnej w języku ojczystym, a jednocześnie następuje wzrost kulturowej i językowej różnorodności populacji szkolnej. Celem referatu jest nakreślenie panoramy zjawisk związanych z kształceniem języka ojczystego oraz wyzwań, jakie stoją przed tą edukacją w zmieniającej się rzeczywistości. Wybrane problemy nauczania polszczyzny (m.in. wpływ powszechnej znajomości języka obcego i postępu technologicznego na uczenie się i nauczanie) zostaną przedstawione na tle szerszego kontekstu międzynarodowego (relacji między językiem ojczystym a językiem narodowym, badań nad nauczaniem języka ojczystego na świecie). Twórcze wykorzystanie międzynarodowych wyników badań nad kształceniem w języku ojczystym stanowi jedną z dróg prowadzących do poprawy edukacji w tym zakresie.
Throughout the world, education systems are confronted with major challenges. Societal demands for literacy and communicative competence in the mother tongue are growing and at the same time, there is an increase in the cultural and linguistic heterogeneity of school populations. The aim of this paper is to outline the panorama of phenomena related to mother tongue education and the challenges faced by this education in a changing world. Selected problems of Polish language teaching (e.g., the impact of foreign language proficiency and technological progress on learning and teaching) are presented against a background of the wider international context (the relationship between the mother tongue and the national language, research on the learning and teaching of mother tongues in the world). National work in the improvement of language education can profit enormously from international exchange.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: e.awramiuk@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4265
ISBN: 978-83-7431-479-4
Typ Dokumentu: Book chapter
metadata.dc.rights.uri: An error occurred getting the license - uri.
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Awramiuk Nauczanie języka ojczystego.pdf383,76 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)