REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3862
Tytuł: Tatarzy Henryka Sienkiewicza
Inne tytuły: The Tatars of Henryk Sienkiewicz
Татары Генрика Сенкевича
Autorzy: Sztachelska, Jolanta
Słowa kluczowe: Henryk Sienkiewicz
biografia
motyw tatarski
genealogia
Henryk Sienkiewicz works and biography
Tatar motif
writer’s Tatar genealogy
Генрик Сенкевич
татарский мотив
биография писателя
татарская гегеология
Data wydania: 2015
Data dodania: 22-lut-2016
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.) / Aesthetic Aspects of the Literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (from the 16th to the 21st Century) / Эстетические аспекты литературы польских, белорусских и литовских татар (XVI–XXI вв.), edited by Grzegorz Czerwiński and Artur Konopacki, Białystok 2015, s. 228-244.
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;14
Studia Tatarskie;4
Abstrakt: Tekst jest próbą syntetycznego ujęcia motywu Tatarów w twórczości Henryka Sienkiewicza. Pokazuje obecność tatarskiego wątku w utworach współczesnych (tzw. mała trylogia) oraz historycznych („Niewola tatarska”, „Trylogia”). W części drugiej opowiada o przyjaźni Henryka Sienkiewicza z Brunonem Abakanowiczem, genialnym matematykiem, wynalazcą i opiekunem sztuki, w trzeciej natomiast próbuje rzucić nieco światła na tatarską genealogię pisarza.
The article attempts to synthesize the Tartar theme in the works of Henryk Sienkiewicz. The text shows the presence of the Tatar motif in both his contemporary (so-called “The Little Trilogy”) and historical works (“The Tartar Captivity”, “Trilogy”). The second part illustrates Henryk Sienkiewicz’s friendship with a brilliant mathematician, inventor and a patron of the art – Bruno Abakanowicz. Whereas the last part attempts to shed some light on the writer’s Tatar genealogy.
Текст представляет собой попытку синтезировать тему татар в произведениях Генрика Сенкевича. В первой части работы исследователь показывает присутствие татарского влияния в реалистических (так называемая «Маленькая трилогия») и исторических (Татарская неволя, Трилогия) произведениях Г. Сенкевича. Во второй части статьи рассказывается о дружбе Генрика Сенкевича с Бруно Абакановичем, гениальным математиком, изобретателем и меценатом. В третьей части исследования предпринимается попытка пролить свет на татарскую генеалогию писателя.
Afiliacja: Zakład Pozytywizmu i Młodej Polski, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: SZTACHELSKA Jolanta Doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor UwB, kierownik Zakładu Pozytywizmu i Młodej Polski, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku ● Doctor habil., Professor, Institute of Polish Philology, Faculty of Philology, University of Białystok (Białystok, Poland) ● Доктор хабилитованый гуманитарных наук, профессор, заведующая кафедрой польской литературы второй половины XIX века, Институт польской филологии, Варминьско-Мазурский Университет (г. Ольштын, Польша) Филологический факультет, Университет в Белостоке (г. Белосток, Польша).
E-mail: jsztachelska@wp.eu
Sponsorzy: Artykuł powstał w ramach projektu finansowego ze środków NCN, przyznanych na podstawie decyzji DEC-2012/06/A/HS2/00252.
Książka została przygotowana w ramach projektu badawczego "Literatura polsko-tatarska po 1918 roku". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.
Wydanie publikacji zrealizowano przy wsparciu finansowym urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/3862
ISBN: 978-83-64081-24-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)", 14-15 listopada 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
13 sztachelska_jolanta.pdf555,74 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.