REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3822
Tytuł: Tatarskie spotkanie naukowe w Białymstoku i Sokółce. Wprowadzenie
Inne tytuły: Tatar scientific meeting in Białystok and Sokółka. Introduction
Научная встреча, посвященная проблемам татар, состоялась в Белостоке и Соколке. Введение
Autorzy: Czerwiński, Grzegorz
Konopacki, Artur
Data wydania: 2015
Data dodania: 10-lut-2016
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.) / Aesthetic Aspects of the Literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (from the 16th to the 21st Century) / Эстетические аспекты литературы польских, белорусских и литовских татар (XVI–XXI вв.), edited by Grzegorz Czerwiński and Artur Konopacki, Białystok 2015, s. 13-29
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;14
Studia Tatarskie;4
Afiliacja: Grzegorz CZERWIŃSKI - Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Artur KONOPACKI - Katedra Historii Wychowania, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Grzegorz Czerwiński (ur. 1978) Literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Gdański, 2007), autor książek: Po rozpadzie świata. O przestrzeni artystycznej w prozie Włodzimierza Odojewskiego (Gdańsk 2011) oraz Sprawozdania z podróży muftiego Jakuba Szynkiewicza. Źródła. Omówienie. Interpretacja (Białystok 2013). Po uzyskaniu stopnia doktora pracował jako postdoctoral researcher na Uniwersytecie Gandawskim w Belgii (Universiteit Gent). Obecnie związany z Uniwersytetem w Białymstoku. Kierownik projektu badawczego NCN „Literatura polsko-tatarska po 1918 roku”. Publikował w czasopismach: „Russian Literature”, „Zeitschrift für Slavische Philologie”, „Pamiętnik Literacki”, „Rocznik Komparatystyczny”, „Ruch Literacki”, „Wiek XIX”, „Slavica Bruxellensia” i „Slavia Orientalis”. Przygotował ponadto do druku edycję pism literackich Stanisława Kryczyńskiego pod tytułem Wspomnienia. Utwory poetyckie. Eseje (Białystok 2014) oraz zbiór Podróże do serca islamu. Antologia międzywojennego reportażu polskich Tatarów (Białystok 2014). Współredaktor tomu Żeromski. Piękno i wolność (Białystok-Rapperswil 2014–2015).
Artur Konopacki (ur. 1975) Historyk, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Historii Wychowania na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, autor książki Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XIX wieku (Warszawa 2010). Uczestnik „Projektu filologiczno-historycznego opracowania oraz krytycznego wydania tzw. tefsiru Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego (pierwszego przekładu Koranu na język słowiański)” (grant NPRH). Wydał edycję krytyczną książki Piotra Czyżewskiego pod tytułem Alfurkan tatarski prawdziwy na czterdzieści części rozdzielony (Białystok 2013). Organizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ku nowym kierunkom. O potrzebie interdyscyplinarnego ujęcia badawczego kultury, tradycji i historii społeczności tatarskiej” (Białystok 2015).
E-mail: Grzegorz Czerwiński: g.czerwinski@hotmail.com
Sponsorzy: Książka została przygotowana w ramach projektu badawczego "Literatura polsko-tatarska po 1918 roku". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.
Wydanie publikacji zrealizowano przy wsparciu finansowym urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
Opis: Wstęp książki / Preface of the book / Введение
URI: http://hdl.handle.net/11320/3822
ISBN: 978-83-64081-24-8
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Materiały konferencyjne (WHiSM)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)", 14-15 listopada 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
01 czerwinski_konopacki.pdf946,71 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.