REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3820
Tytuł: An Eclectic Literary Monument: The Religious Literature of the Tatars of Belarus, Lithuania and Poland
Inne tytuły: Eklektyczny zabytek literacki: literatura religijna białoruskich, litewskich i polskich Tatarów
Эклектический литературный памятник: религиозная литература белорусских, литовских и польских татар
Autorzy: Akiner, Shirin
Słowa kluczowe: Złota Orda
gatunki literatury białorusko-polskich Tatarów
wpływy biblijne w literaturze tatarskiej
Золотая Орда
жанры литературы белорусско-польских татар
влияние Библии на татарскую литературу
Data wydania: 2015
Data dodania: 10-lut-2016
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.) / Aesthetic Aspects of the Literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (from the 16th to the 21st Century) / Эстетические аспекты литературы польских, белорусских и литовских татар (XVI–XXI вв.), edited by Grzegorz Czerwiński and Artur Konopacki, Białystok 2015, s. 33-47
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;14
Studia Tatarskie;4
Abstrakt: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie literatury religijnej Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego w kontekście historycznym i literackim. W artykule badana jest spuścizna kulturowa i etniczna Złotej Ordy, a także wskane są podobieństwa między tatarskimi kitabami i kompilacjami materiałów religijnych, które były popularne w Złotej Ordzie. Niniejszy artykuł rozpoczyna się krótkim zarysem historii osadnictwa Tatarów w Wielkim Księstwie Litewskim (nacisk kładziony jest tutaj na podkreślenie różnorodności społecznej i etnicznej pierwszych osadników); następnie analizowane jest zagadnienie, dlaczego i w jaki sposób Tatarzy zaczęli tworzyć literaturę religijną; wreszcie, wskazywane są niektóre ze sposobów, w jakie absorbowane były lokalne – chrześcijańskie – wpływy kulturowe, które wytworzyły eklektyczną mieszankę tradycji.
Целью настоящей статьи является представление в историческом и литературном контексте религиозной литературы татар Великого княжества Литовского. В работе рассматриваются культурное и этническое наследие Золотой Орды, а также отмечаются сходства в содержании татарских китабов и скомпилированных религиозных текстов, которые были популярны в Золотой Орде. Статья начинается с краткого исторического описания поселения татар на территории Великого княжества Литовского: внимание читателя направлено прежде всего на социальные и этнические различия первых поселенцев. Затем рассматриваются причины и способы создания татарами религиозной литературы. В заключительной части работы представлен процесс восприятия татарами местных (христианских) культурных влияний, способствовавший формированию эклектической смеси традиций.
Afiliacja: University of Cambridge (UK)
Nota biograficzna: AKINER Shirin Doktor, starszy pracownik naukowy Forum Azji Centralnej, Uniwersytet w Cambridge (Cambridge, Wielka Brytania) ● Ph.D., Senior Fellow, Cambridge Central Asia Forum, University of Cambridge, (Cambridge, United Kingdom) ● Доктор философии (Ph.D.), старший научный сотрудник форума Центральной Азии в Кембридж, Кембриджский университет (г. Кембридж, Великая Британия).
E-mail: akiner@dsl.pipex.com
Sponsorzy: Książka została przygotowana w ramach projektu badawczego "Literatura polsko-tatarska po 1918 roku". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.
Wydanie publikacji zrealizowano przy wsparciu finansowym urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/3820
ISBN: 978-83-64081-24-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)", 14-15 listopada 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
02 akiner_shirin.pdf582,3 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.