REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3767
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorMiko-Giedyk, Justyna-
dc.date.accessioned2016-02-01T11:49:07Z-
dc.date.available2016-02-01T11:49:07Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationParezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN , 2015, nr 2(4), s. 118-133pl
dc.identifier.issn2353-7914-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/3767-
dc.description.abstractW artykule przedstawiona została problematyka działalności nauczycieli na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ze środowisk wiejskich. Podstawą rozważań są badania empiryczne przeprowadzone w szkołach wiejskich zlokalizowanych w powiecie kieleckim. Teoretyczną podstawą badań jest pedagogika emancypacyjna, zaś w jej obrębie, emancypacyjna teoria edukacji w ujęciu M. Czerepaniak-Walczak. Wyniki badań ukazały niedostateczną wiedzę nauczycieli pracujących na wsi na temat nierówności edukacyjnych, istniejących w ich środowisku czynników utrudniających edukację dzieci i młodzieży oraz możliwości ich niwelowania. Przyczyną tego stanu rzeczy może być to, że polscy nauczyciele nie są odpowiednio przygotowani na podjęcie wielu nowych problemów i wyzwań.pl
dc.description.abstractThe article discusses the actions of teachers aimed at equalizing educational opportunities of students from rural areas. The analysis relies on the empirical research conducted in the rural schools located in Kielce County. The article is based on the pedagogy of emancipation, and within this pedagogy, on the emancipation theory of education presented by M. Czerepaniak-Walczak. The results of the research showed insufficient knowledge of the teachers working in the country, regarding educational inequalities, the existence of factors impeding education of children and youth, as well as the possibilities to reduce these disparities. The reason for such a situation might be the fact that Polish teachers are not appropriately prepared to face many new problems and challenges.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectwyrównywanie szans edukacyjnychpl
dc.subjectnauczycielpl
dc.subjectśrodowisko wiejskiepl
dc.subjectequalizing educational opportunitiespl
dc.subjectteacherpl
dc.subjectrural areapl
dc.titleWiedza i aktywność nauczycieli na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół wiejskichpl
dc.title.alternativeThe role of the teacher in creating equal educational opportunities in rural areaspl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/parezja.2015.04.09-
dc.description.Emailjumiko@o2.plpl
dc.description.AffiliationUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachpl
dc.description.referencesCzerepaniak-Walczak M., Daleko od… szansy (decyzje edukacyjne młodzieży wiejskiej), Wydawnictwo „PoNaD”, Szczecin 1 999.pl
dc.description.referencesCzerepaniak-Walczak M., Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.pl
dc.description.referencesCzerepaniak-Walczak M., Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka, GWP, Gdańsk 2006.pl
dc.description.referencesCzerepaniak-Walczak M., Stereotypy młodzieży: konieczność i możliwość odczarowania młodości, [w:] Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, t. 1 1, M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), GWP, Gdańsk 2007.pl
dc.description.referencesDelors J., Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku, UNESCO, Warszawa 1998.pl
dc.description.referencesDróżka W., Młode pokolenie nauczycieli, Studium autobiografii młodych nauczycieli polskich lat dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 1997.pl
dc.description.referencesHejnicka-Bezwińska T., Gotowość nauczycieli do funkcjonowania w standardach podmiotowych, [w:] „Gorące” problemy edukacji w Polsce, T. Lewowicki (red.), KNP PAN, WSP ZNP, Warszawa 2007.pl
dc.description.referencesKozakiewicz M., Bariery awansu poprzez wykształcenie, IW CRZZ, Warszawa 1974.pl
dc.description.referencesKwiecińska-Zdrenka M., Aktywni czy bezradni wobec własnej przyszłości?, Młodzież wiejska na tle ogółu młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.pl
dc.description.referencesKwieciński Z., Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji, Wrocław 2007.pl
dc.description.referencesMikiewicz P., Kapitał społeczny i edukacja, PWN, Warszawa 2014.pl
dc.description.referencesMurawska B., Putkiewicz E., Dolata R., Wsparcie rozwoju zawodowego a potrzeby nauczycieli w tym zakresie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.pl
dc.description.referencesPapież J., Przemiany warunków socjalizacyjno-edukacyjnych na wsi. Badania panelowe, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.pl
dc.description.referencesTeacher Education for Inclusion. Changing Paradigms and Innovative Approaches, Ch. Forlin (ed.), Routledge, Taylor&Francis Group, Great Britain, 2010.pl
dc.description.referencesSzymański M. J., Edukacyjne problemy współczesności, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków – Warszawa 2014.pl
dc.description.referencesWaloszek D., Epistemologia niepewności w działaniu nauczyciela, [w:] Trwałość i zmiana. Pytanie o edukację, J. Góral-Półrola, M. Wojciechowska, B. Walasek-Jarosz (red.), Oficyna Wydawnicza Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kiecach, Kielce 2014.pl
dc.description.pages118-133pl
dc.description.issue2(4)-
dc.description.firstpage118-
dc.description.lastpage133-
dc.identifier.citation2Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PANpl
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Miko-Giedyk__Parezja_2_2015.pdf760,87 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons