REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3743
Tytuł: Regionalne zróżnicowanie finansowania i efektywności aktywnej polityki rynku pracy w Polsce
Inne tytuły: Regional disparities in effectiveness and funding of active labour market policy in Poland
Autorzy: Cicha-Nazarczuk, Marlena
Słowa kluczowe: polityka rynku pracy
Fundusz Pracy
aktywne instrumenty rynku pracy
efektywność
labour market policy
Labour Fund
active instruments of labour market
efficiency
Data wydania: 2015
Data dodania: 13-sty-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (76) 2015, s. 153-168
Abstrakt: Ewolucja w podejściu do realizowania polityki rynku pracy w Polsce i rosnące w związku z nią nakłady na aktywne programy rynku pracy rozpoczęły publiczną dyskusję nad ich efektywnością i celowością finansowania. Dlatego celem niniejszego opracowania jest przestrzenna analiza efektywności instrumentów stosowanych w ramach aktywnej polityki rynku pracy oraz poziomu i struktury środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na ich finansowanie. Analizę efektywności podejmowanych działań aktywizujących przeprowadzono za pomocą mierników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej stosowanych przez publiczne służby zatrudnienia. Z kolei analiza wydatków została oparta na wtórnej analizie dostępnych danych statystycznych. W ujęciu regionalnym wskaźniki efektywności aktywnych form zatrudnienia potwierdzają niejednolity stopień rozwoju i niejednorodną sytuację na regionalnych rynkach pracy. Bowiem najbardziej efektywnie wydatkowane są środki publiczne w regionach silnych gospodarczo, o stabilnej sytuacji na rynku pracy i wyższej atrakcyjności inwestycyjnej.
The evolution of the approach to labour market policy in Poland, as well as increasing expenditures on active labour market programmes, have initiated a public debate on the effectiveness and purposefulness of financing Active Labour Market Policies (ALMP). Therefore, the aim of this paper is to assess the regional effectiveness of selected instruments of labour market policy undertaken previously and an analysis of the levels and structure of the Labour Fund resources dedicated to funding these instruments. The efficiency of activating methods is assessed with the use of employment and cost measures. Meanwhile, the expenditure analysis is based on available statistical data. The analysis of selected regional active labour market indicators has confirmed the inequalities between Poland's regional labour markets. The allocation of public funds was the most effective in well-developed regions with stable labour market conditions and high investment attractiveness.
Afiliacja: Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
E-mail: marlenacicha@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3743
DOI: 10.15290/ose.2015.04.76.10
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 4(76)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
10_Cicha-Nazarczuk.pdf381,25 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)