REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3740
Tytuł: Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju lokalnego gmin województwa warmińsko-mazurskiego
Inne tytuły: EU funds as source of funding for local development in Warmińsko-Mazurskie
Autorzy: Wojarska, Magdalena
Marks-Bielska, Renata
Słowa kluczowe: rozwój lokalny
fundusze Unii Europejskiej
wskaźnik Perkala
grupowanie metodą Warda
Data wydania: 2015
Data dodania: 13-sty-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (76) 2015, s. 103-120
Abstrakt: Celem rozważań podjętych w artykule była ocena zależności pomiędzy rozwojem lokalnym a wielkością dochodów pozyskanych przez gminy województwa warmińsko-mazurskiego na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także weryfikacja hipotezy zakładającej podobieństwo wybranych aspektów realizacji tych projektów w grupach gmin podobnych pod względem poziomu rozwoju i wielkości absorpcji środków z Unii Europejskiej. Ocena poziomu rozwoju została dokonana na bazie różnicy wskaźników Perkala wyznaczonych dla dwóch momentów czasowych, tj. 2006 i 2012 roku. Z przeprowadzonych badań wynika, że pomiędzy tą wielkością a wartością środków pozyskanych przez gminy województwa warmińsko-mazurskiego na finansowanie lub współfinansowanie projektów w przeliczeniu na mieszkańca nie zachodziła zależność korelacyjna (r=0,1). Zupełnie inny pogląd na sytuację mieli przedstawiciele uczestniczący w badaniach ankietowych urzędów gmin, którzy w większości zdecydowanie poparli stwierdzenie, że fundusze europejskie istotnie przyczyniają się do rozwoju lokalnego. Przeprowadzone badania umożliwiły również zanegowanie założonej hipotezy, aczkolwiek pomiędzy grupami wyodrębnionymi za pomocą metody Warda nie pojawiły się widoczne różnice dotyczące badanych zagadnień.
The main aim of this paper is to assess the connection between local development and the amount of revenue collected by the municipalities of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship for the implementation of projects financed from EU funds. Another objective is to verify the hypothesis that selected aspects of these projects are similar in groups of municipalities comparable in terms of development levels and the amount of absorbed EU funds allocated to them. The assessment of the level of development was made on the basis of a discrepancy in Perkal’s indicators calculated for two moments in time: 2006 and 2012. The study reveals that there was no correlation between this measure and the amount of money collected by the municipalities of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship for co-funding of projects per capita (r=0.1). A completely different view on this situation was expressed by the representatives of municipal offices who participated in the survey. In their opinion, EU funds had significantly contributed to local development. The study also disproves the assumed hypothesis, although there were no significant differences regarding the analysed issues between the groups of municipalities created by means of the Ward’s method.
Afiliacja: Magdalena Wojarska – Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Renata Marks-Bielska – Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
E-mail: Magdalena Wojarska: magdaw@uwm.edu.pl
Renata Marks-Bielska: renatam@uwm.edu.pl
Sponsorzy: Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS/03039.
URI: http://hdl.handle.net/11320/3740
DOI: 10.15290/ose.2015.04.76.07
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 4(76)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
07_Magdalena WOJARSKA.pdf406,31 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.