REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3413
Tytuł: Матыў канфліктнай свядомасці ў аповесці Максіма Гарэцкага “Дзве душы”
Inne tytuły: Motyw świadomości konfliktowej w utworze Maksyma Hareckiego „Dwie dusze”
The motif of conflicting consciousness in Maxim Harecky’s “Two souls”
Autorzy: Базык, Наталія
Słowa kluczowe: narodowa samoidentyfikacja
świadomość konfliktowa
motyw
zjawisko
światopogląd współczesnych
national self-identification
conflicting consciousness
motif
phenomenon
one’s contemporaries’ worldview
Data wydania: 2014
Data dodania: 30-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 6, 2014, s. 343-350
Abstrakt: Świadomość konfliktowa jest jedną z charakterystycznych cech psychologii społecznej okresu przejściowego. Mimo że w twórczości artystycznej przybiera różne formy, przyświeca jej jeden cel – pokazać kryzys światopoglądu współczesnych. W artykule omówiono proces kształtowania się świadomości konfliktowej w utworze Maksyma Goreckiego „Dwie dusz”. Zwrócono uwagę, na fakt, że autor zdołał uchwycić różnorodność konfliktów w czasie wojny domowej, opisać złożoność narodowej samoidentyfikacji, dialektykę wewnętrznych przeżyć przedstawicieli różnych warstw społecznych, powiedzieć gorzką prawdę o zjawiskach niehumanitarnych w polityce, zachowaniu i światopoglądzie.
Conflicting consciousness is one of the features of social psychology in transitional periods. Although it appeared in different forms in artistic creation it had one aim – to show the crisis of contemporaries’ worldview. In the article development of conflicting consciousness in Maxim Gorecky’s “Two souls” is analyzed. It is emphasized that the author managed to reveal a variety of conflicts during the civil war, to describe the complexity of national self-identification, dialectics of inner state of the representatives of various social groups, to tell the bitter truth about inhumane phenomena in politics, behaviour and worldview.
Opis: Базык Наталiя - Баранавiчы
URI: http://hdl.handle.net/11320/3413
DOI: 10.15290/bb.2014.06.26
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2014, tom 6

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_6_2014_Bazyk.pdf158,92 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.