REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3410
Tytuł: Ідэя самакаштоўнасці чалавека ў творах Міхася Зарэцкага
Inne tytuły: Problemy człowieka w twórczości Michasia Zareckiego
The problems of man in Mikhas Zaryetzky’s works
Autorzy: Тарасава, Тамара
Słowa kluczowe: romantyczna percepcja świata
psychologizm
życie wewnętrzne
tragedia chłopów
duchowe wartości
Romantic perception of the world
psychologism
inner life
tragedy of peasantry
spiritual constants of man
Data wydania: 2014
Data dodania: 30-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 6, 2014, s. 23-39
Abstrakt: Twórczość Michasia Zareckiego w latach 1920–1930 świadczy o wieloaspektowości problemów, z jakimi musi borykać się człowiek. Artyzm romantyzmu pozwolił autorowi modelować integralność okresu post-rewolucyjnego w trakcie jego rozwoju wskazując na ciągłość życia, duchowe wartości człowieka, który potrafi postrzegać świat jako całość i dialektyczne przeciwieństwa. Obraz człowieka nowych czasów z głębią jego subiektywnych wrażeń, wpływ ukrytego wewnętrznego życia jednostki na historię są decydujące w twórczości mistrza słowa i dały grunt dla nowej fali utworów na temat kolektywizacji wsi, egzystencjalnego „ja” w nowych warunkach ekonomicznych.
Mikhas Zaryetzky’s 1920–1930works display his multiaspect vision of problems of man. Romantic art gave M. Zaryetzky an opportunity to model the integrity of the post-revolutionary times in the process of its development bringing to light the continuous movement of life, spiritual constants of man who is able to apprehend the world in its cosmic integrity and dialectical contradictions. The image of man of new times with the depth of his subjective experience, the influence of his internal life on historical processes were in the centre of the writer’s works and gave way to works devoted to collectivization, country, existential “I” of man in new economic conditions.
Opis: Тамара Тарасава - Мiнск
URI: http://hdl.handle.net/11320/3410
DOI: 10.15290/bb.2014.06.02
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2014, tom 6

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_6_2014_Tarasawa_T.pdf225,41 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.