REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3405
Tytuł: Навуковыя тэксты і фразеалагізмы
Inne tytuły: Teksty naukowe i frazeologizmy
Scientific texts and phraseological units
Autorzy: Ляшчынская, Вольга
Słowa kluczowe: jednostka frazeologiczna
idiom
utarty zwrot
środki tekstotwórcze
pojęcia złożone
phraseological unit
idiom
set expressions
text forming means
compound terms
Data wydania: 2014
Data dodania: 30-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 6, 2014, s. 281-295
Abstrakt: W artykule omówiono zastosowanie frazeologizmów w tekstach naukowych. Wskazano przede wszystkim na konieczność odróżniania pojęć „jednostka frazeologiczna” i „utarty zwrot”, gdzie ten ostatni z natury zbliżony jest do jednostki frazeologicznej lecz nie jest z nią tożsamy. Następnie omówiono rolę powyższych jednostek leksykalnych w strukturze tekstu naukowego. Z jednej strony, mimo że częstotliwość występowania jednostek frazeologicznych w różnych pod względem gatunku tekstach naukowych jest odmienna, należy podkreślić ich dyskretną rolę jako środka zabarwienia emocjonalnego w nowoczesnym tekście naukowym. Z drugiej strony, należy podkreślić konieczność stosowania zwrotów złożonych i dobrze rozbudowanego systemu środków tekstotwórczych naukowej składni bez konieczności różnicowania tekstów naukowych według ich przynależności gatunkowej.
The article deals with the problem of phraseological units in scientific texts. Firstly, it argues the necessity of differentiation between the notions “phraseological unit” and “set expressions”, the latter being close to phraseological units in nature, but not altogether the same. Secondly, it describes the roles that the aforenamed lexical units play in the structure of scientific texts: on the one hand, though the frequency of occurrence of phraseological units in scientific texts of various genres is varied, one should stress their generally inconspicuous part as a means of adding emotional coloring to modern scientific style; on the other hand, one should point out the necessity of use of compound terms and a well-developed system of text-building means of scientific syntax without differentiating scientific texts according to their genres.
Opis: Вольга Ляшчынская - Гомель
URI: http://hdl.handle.net/11320/3405
DOI: 10.15290/bb.2014.06.20
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2014, tom 6

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_6_2014_Ljaszczynskaja.pdf228,55 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.