REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3344
Tytuł: Cło wychowawcze w ujęciu szkoły klasycznej i niemieckiej szkoły historycznej z uwzględnieniem niemieckiego przemysłu hutniczego
Inne tytuły: Protective customs duty: the achievements of classical school and historical German school as exemplified by Germany's iron and steel industry
Autorzy: Myszczyszyn, Janusz
Słowa kluczowe: cło wychowawcze
szkoła klasyczna
niemiecka szkoła historyczna
Friedrich List
educational duty
classical school
the German historical school
Friedrich List
Data wydania: 2015
Data dodania: 20-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 3 (75) 2015, s. 75-94
Abstrakt: Cło wychowawcze jest ciągle ważnym narzędziem polityki handlowej dotyczącym ochrony rozwijających się rodzimych (krajowych) nowych dziedzin gospodarki (przemysłu). Mimo powszechnej krytyki ze strony nurtu klasycznego w ekonomii, należy uznać, że poglądy reprezentowane przez szkoły będące w opozycji, w tym niemieckiej szkoły historycznej i Friedricha Lista, mają swoje solidne podstawy i nie mogą być ignorowane nawet we współczesnej gospodarce. Model ekonomiczny z uwzględnieniem polityki ceł wychowawczych jest właściwy metodologicznie, natomiast może być trudny w realizacji w warunkach realnej gospodarki. Zakładając jednak, że cło wychowawcze jest narzędziem tymczasowym, a docelowym etapem wolna wymiana handlowa, może ono przynieść wymierne korzyści zarówno dla kraju, jak i dobrobytu społecznego świata. Autor zobrazował poglądy ekonomistów szkoły klasycznej i neoklasycznej oraz szkoły niemieckiej odnoszące się do oceny wpływu ceł wychowawczych z wykorzystaniem dobrobytu społecznego. Posłużył się również przykładami liczbowymi dotyczącymi ochrony przemysłu w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Ważnym elementem była analiza polityki celnej Niemiec obejmująca przemysł hutniczy w XIX i początkach XX wieku.
The protective customs duty is still an important tool for the protection of trade policy of developing domestic (national) sectors of the economy (industry). In spite of widespread criticism from the classical school of economics, one should admit that the views of its opponents, including the German historical school have a sound basis and cannot be ignored, even in the contemporary economy. The founder of the school, Friedrich List, argues that the protection of an infant industry is necessary for countries at early stages of industrialization. Although the economic model involving protective custom duties is methodologically correct, it can be difficult to implement in a real economy. Assuming, however, that the protective customs duty is a temporary tool, and that free trade is the ultimate aim, it is likely to bring tangible benefits for both the country and the social welfare of the world.
Afiliacja: Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
E-mail: jmyszczyszyn@zut.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3344
DOI: 10.15290/ose.2015.03.75.06
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 3(75)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
06_Janusz MYSZCZYSZYN.pdf464 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.