REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3262
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorSkodlarski, Janusz-
dc.date.accessioned2015-10-01T12:16:32Z-
dc.date.available2015-10-01T12:16:32Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationOptimum. Studia ekonomiczne, Nr 2 (74) 2015, s. 56-67pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/3262-
dc.description.abstractKwestia zapewnienia bezpieczeństwa oraz potrzeba zacieśnienia współpracy gospodarczej były głównymi przesłankami integrowania się państw Europy Środkowo-Wschodniej. Kraje małe i średnie nie były w stanie w pojedynkę oprzeć się potędze wielkich mocarstw. Próby podejmowane w okresie międzywojennym, w czasie II wojny światowej i w latach czterdziestych XX wieku zakończyły się niepowodzeniem. Dopiero po upadku komunizmu udało się ustanowić stabilny ład polityczno-gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej. Decydującą rolę w tym dziele odegrała Grupa Wyszehradzka.pl
dc.description.abstractThe guarantee of safety and the need for closer economic cooperation were the main reasons for the recent integration of Central and Eastern Europe. On their own, small and medium states were unable to compete with great world powers. The first attempts at integration were made in the interwar period, as well as earlier – during WWII and in the 1940s, but they were unsuccessful. It was only after the fall of communism that a new stable political and economic order was established in Central and Eastern Europe. The Visegrad Group played a decisive role in that process.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectfederalizmpl
dc.subjectkonfederacjapl
dc.subjectintegracjapl
dc.subjectwspółpracapl
dc.subjectładpl
dc.subjectzwiązekpl
dc.subjectfederalismpl
dc.subjectconfederationpl
dc.subjectintegrationpl
dc.subjectcooperationpl
dc.subjectCentral and Eastern Europepl
dc.titleGeneza współczesnego ładu polityczno-gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniejpl
dc.title.alternativeOrigin of current political and economic order in Central and Eastern Europepl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2015.02.74.04-
dc.description.Emailkathek@uni.lodz.plpl
dc.description.AffiliationWydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl
dc.description.referencesArchiwum Akt Nowych, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, sygn. 2985, nlb; sygn. 2978, k. 14.pl
dc.description.referencesBalcerak W. 1970 Koncepcje integracyjne w polskiej polityce zagranicznej (1918-1939), „Dzieje Najnowsze”, nr 1.pl
dc.description.referencesBalcerak W. 1976 Państwa Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej a problem bezpieczeństwa zbiorowego (1918-1939), „Z dziejów stosunków polsko-radzieckich”, t. XIV.pl
dc.description.referencesBeneŝ E. 1942 The Organization of Postwar Europe, Council of Foreign Relations, New York.pl
dc.description.referencesBieleń S. 1991 Demokratyzacja stosunków sąsiedzkich państw Europy Środkowo-Wschodniej, „Sprawy Międzynarodowe”, z. 5.pl
dc.description.referencesBuczma L. 1991 Czechosłowacja wobec „trójkąta” Warszawa-Praga-Budapeszt, „Sprawy Międzynarodowe”, z. 11.pl
dc.description.referencesBystrický V., Deak L. 1973 Europa na prelome, Pravda, Bratislava.pl
dc.description.referencesDedijer V. 1953, Tito contro Mosca, Arnoldo Mondadori Editore, b.m.w.pl
dc.description.referencesDeklaracja współpracy, ,,Rzeczpospolita”, 18.02.1991.pl
dc.description.referencesDziewanowski M. 1969 Joseph Piłsudski: An European Federalist 1918-1922, Hoover Institution Press, Stanford.pl
dc.description.referencesGajanova A. 1967 ĈSR a středoevropska politika velmoci 1918-1939, Academia, Praha.pl
dc.description.referencesGóralczyk B. 1999 Współpraca wyszehradzka. Geneza, doświadczenia, perspektywy, Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, Warszawa.pl
dc.description.referencesHauŝtecký M. 1956 Plan rakusko-nêmecké celni unie w roku 1931 a postoj Ĉeskoslovenska, „Ĉeskoslovenský casopis historický”, nr 1.pl
dc.description.referencesHerman M. 2001 Grupa Wyszehradzka. Narodziny, rozwój, perspektywy, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 22.pl
dc.description.referencesKonwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o zapewnieniu współpracy gospodarczej podpisana w Pradze dnia 4 lipca 1947 r., Dz. U. RP, 1950, Nr 8, poz. 85pl
dc.description.referencesKořalkova K. 1967 O zrodu československo-polského spojeneckého svazku, „Mezinarodni Vztahy”, nr 1.pl
dc.description.referencesKořalkova K. 1967 Z problematiký československo-polských vztahu 1945-1949, [w:] Tysič let Ĉesko-polské vzajemnosti, Academia, Opava.pl
dc.description.referencesKowalski W.T. 1967 Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie w latach 1939-1945, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.pl
dc.description.referencesLewandowski J. 1967 Pierwsze próby integracji Europy Środkowej po I wojnie światowej na tle rywalizacji polsko-czechosłowackiej, „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej”, t. 2.pl
dc.description.referencesMarszałek A. 1996 Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl
dc.description.referencesMinisterstwo Przemysłu i Handlu Akt Nowych.pl
dc.description.referencesPartnerstwo Wschodnie – raport otwarcia 2009, B. Wojna, M. Gniazdowski (red.), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.pl
dc.description.referencesPawlak A. 2008 Sukcesy i porażki Grupy Wyszehradzkiej, „Europa i świat”, nr 4.pl
dc.description.referencesPieczewski A. 2008 Działalność Józefa Hieronima Retingera na rzecz federacji europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl
dc.description.referencesPollard S. 1974 European Economic Integration 1815-1974, Routledge, London.pl
dc.description.referencesPuzyna S. 1991 Trójkąt środkowoeuropejski – wyzwania i szanse. Polska w Europie¸ Ośrodek Studiów Międzynarodowych przy Senacie RP, Warszawa.pl
dc.description.referencesPuzyna S. 2012 Informacja na temat Grupy Wyszehradzkiej, Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej, Kancelaria Senatu.pl
dc.description.referencesRipka H. 1953 A Federation of Central Europe, Rada Svobodného Československa, New York.pl
dc.description.referencesRosen-Zawadzki K. 1965 Próby sfederowania Środkowo-Wschodniej Europy (1939-1943), „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej”, nr 1.pl
dc.description.references„Rzeczpospolita”, 28-29 stycznia 1990.pl
dc.description.referencesŜedivý J. 1966 K néktorým otazkám československé zahranični polityký a vlivu mezinarodni situace vnitropolitycký vyvoj Ĉeskoslovenska revoluce w letach 1944-1948, Academia, Praha.pl
dc.description.referencesSkodlarski J. 1979 Procesy integracyjne w polsko-czechosłowackich stosunkach gospodarczych (1947-1949), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, seria III, nr 39.pl
dc.description.referencesSkrzypek A. 1972 Związek Bałtycki. Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia w polityce Polski i ZSRR w latach 1919-1925, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.pl
dc.description.referencesSládek S., Tomaszewski J. 1979 Próby integracji gospodarczej Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej w latach dwudziestych XX wieku, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. XL.pl
dc.description.referencesSokołowski K. 1947 Międzynarodowa konferencja socjalistyczna w Budapeszcie, „Świat i Polska”, nr 23.pl
dc.description.referencesSprawa polska w czasie II wojny światowej na arenie międzynarodowej. Zbiór dokumentów, 1965, S. Stanisławska (red.), Warszawa.pl
dc.description.referencesStanisławska S. 1963 Projekty konfederacji polsko-czechosłowackiej w czasie drugiej wojny światowej, „Sprawy Międzynarodowe, nr 4.pl
dc.description.referencesStatut RWG. Załącznik 14 do Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o zapewnieniu współpracy gospodarczej, podpisanej w Pradze 4 lipca 1947 r., 1947, Dz. U. RP 1948, Nr 10, poz. 70.pl
dc.description.referencesSzumowski T. A. 1976 Koncepcje rozwoju stosunków polsko-czechosłowackich w emigracyjnej myśli politycznej, „Przegląd Historyczny”, z. 3.pl
dc.description.referencesTurlejska M. 1972 Spór o Polskę. Szkice historyczne, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa.pl
dc.description.referencesUkłady polsko-czechosłowackie, 4.07.1947 (Dz. U. RP 1950, Nr 8).pl
dc.description.referencesValenta J. 1967 Ĉeskoslovensko a Polsko w letach 1918-1945, [w:] Ĉeŝi a Polàci w minulosti, Československé Akademie Věd, Praha.pl
dc.description.referencesWandycz P.S. 1956 Czechoslovak – Polish and the great powers 1940-1943, Indiana University Publications, Bloomington.pl
dc.description.referencesZięba R. 2000 Rola ugrupowań subregionalnych w nowym systemie bezpieczeństwa europejskiego¸ ,,Studia Europejskie”, nr 1.pl
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 2(74)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
04_Janusz_SKODLARSKI.pdf287,06 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.