REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3098
Tytuł: Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne – w poszukiwaniu wsparcia dla ofiar systemu szkolnego
Inne tytuły: Specialist Consultation Points –in search of support for the victims of the school system
Autorzy: Piotrowski, Marek
Kucińska, Elżbieta
Słowa kluczowe: kryzys sytemu edukacji
bunt młodzieży
the crisis of the system of education
youth rebellion
Data wydania: 2015
Data dodania: 23-lip-2015
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja, 2015, nr 1(3), s. 36-50
Abstrakt: Artykuł poświęcony jest Specjalistycznym Punktom Konsultacyjnym (SPK) powołanym przez samorząd Warszawy w celu rozwiązywania sytuacji konfliktowych występujących w szkołach stolicy. Punkty SPK tworzą sieć 11 poradni zatrudniających specjalistów praktycznie ze wszystkich zakresów związanych z niesieniem pomocy zarówno uczniom jak i ich rodzicom oraz nauczycielom. Wspierają prace dyrektorów placówek oświatowych, współdziałają z sądami. Specjaliści SPK poprzez systematyczne działania podejmowane w sytuacjach kryzysowych wydają się poprawiać jakość pracy szkół, skutecznie pomagać rodzinom, wspierając postęp, którego źródłem jest bunt-sprzeciw uczniów lub ich rodziców czy nauczycieli. Analiza działalności SPK powinna pomóc w ustaleniu kanonu sytuacji kryzysowych na podstawie którego będzie można postulować zmiany w podstawach prawnych systemu edukacji.
The article presents the difficulties in assessing the scale of conflicts occurring constantly in the Polish education system. The article is devoted to Specialist Consultation Points (SCP) set up by the government in Warsaw in order to resolve conflict situations occurring in the schools of the capital. The article is not a monograph, and results from the knowledge and many years of experience with educational institutions. SCP points form a network of 11 counselling services, employing professionals from all ranges, associated with assistance to both students and their parents and teachers. They support the work of the directors of educational institutions, interact with the courts. SCP specialists, through systematic actions in crisis situations, seem to improve the quality of schools, effectively assist families, supporting progress, the source of which is rebellion-opposition of students or their parents or teachers. The analysis of SCP should help to establish the canon of crisis situations, on the basis of which it will be possible to postulate a change in the legal basis of the education system.
Afiliacja: Marek Piotrowski - Uniwersytet Warszawski
Elżbieta Kucińska - Zespół Diagnostyczno-Reedukacyjny w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 „Kąt” w Warszawie
E-mail: Marek Piotrowski: marek.a.piotrowski@gmail.com
Elżbieta Kucińska: elzbieta.kucinska@moskat.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3098
DOI: 10.15290/parezja.2015.03.04
ISSN: 2353–7914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
4-Marek-Piotrowski-Elżbieta-Kucińska_Specjalistyczne....pdf679,79 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons