REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3066
Tytuł: Klimat inwestycyjny na Litwie a przejęcie Rafinerii w Możejkach
Inne tytuły: Investment climate in Lithuania and takeover of Mažeikiai refinery
Autorzy: Grynia, Alina
Słowa kluczowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne
klimat inwestycyjny
Litwa
PKN Orlen
foreign direct investment
investment climate
Lithuania
Data wydania: 2015
Data dodania: 14-lip-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 1 (73) 2015, s. 152-165
Abstrakt: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są powszechnie postrzegane jako źródło korzyści dla krajów je przyjmujących. Spodziewane efekty z tytułu BIZ powodują, iż kraje konkurują między sobą w zakresie stwarzania korzystnych warunków dla podejmowanych inwestycji długoterminowych – przyjaznego klimatu inwestycyjnego. Tym niemniej podejmowane działania mogą nie tylko przyciągać kapitał zagraniczny, ale również zniechęcać do inwestowania lub spowodować wycofanie zainwestowanego kapitału. Podstawowym celem niniejszego opracowania jest identyfikacja zestawu czynników decydujących o klimacie inwestycyjnym na Litwie, który sprzyja napływowi długoterminowych inwestycji bezpośrednich. Dodatkowym zamierzeniem jest konfrontacja rozpoznanych czynników w kontekście największej polskiej inwestycji na Litwie. Przeprowadzona analiza pokazała, że Litwa jest stosunkowo atrakcyjnym rynkiem do lokalizacji inwestycji bezpośrednich, ze względu na: korzystne położenie, wykwalifikowaną siłę roboczą, niskie koszty pracy oraz duży potencjał rozwojowy. Natomiast największe trudności w prowadzeniu działalności stanowią: nieefektywna administracja publiczna, biurokracja, regulacje rynku pracy oraz regulacje podatkowe.
Foreign direct investment is generally perceived as a source of benefits for the countries which receive it. FDI is expected to prompt countries to compete with one another in terms of creating favourable conditions for long-term investments, i.e. a favourable investment climate. However, some of the undertaken actions may, instead of attracting foreign capital, discourage investment or even lead to the withdrawal of previously invested resources. The primary objective of this study is to identify a set of factors influencing the investment climate in Lithuania which promotes long-term direct investment inflows. An additional aim is to apply the identified factors to the case of the largest Polish investment in Lithuania. The analysis showed that Lithuania is a relatively attractive market for direct investment, as a result of its favourable location, skilled workforce, low labour costs, and high development potential. In contrast, the greatest difficulties for business are posed by: inefficient public administration, bureaucracy, labour market, and tax regulations.
Afiliacja: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: grynia@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3066
DOI: 10.15290/ose.2015.01.73.13
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEI)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 1(73)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
13_Alina Grynia.pdf216,7 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)