REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2992
Tytuł: Zarządzanie strategiczne w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym
Inne tytuły: Strategic management in Białystok Functional Area. Cooperation of local government units through integrated territorial investments
Autorzy: Truskolaski, Tadeusz
Waligóra, Kamil
Słowa kluczowe: Białostocki Obszar Funkcjonalny
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
jednostki samorządu terytorialnego
Białystok Functional Area
integrated territori al investments
local government units
Data wydania: 2014
Data dodania: 18-cze-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 6 (72) 2014, s. 121-136
Abstrakt: Białostocki Obszar Funkcjonalny powstał jako odpowiedź na problemy występujące na styku granic administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego sąsiadujących z Miastem Białystok. Zintegrowane podejście wymagało podjęcia działań zmierzających do instytucjonalizacji współpracy – powołania Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Podstawą jest utworzona strategia wskazująca kierunki i obszary współpracy gmin wchodzących w skład stowarzyszenia. W artykule przedstawiono kształtowanie się współpracy w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowanej za pomocą nowego instrumentu Unii Europejskiej, jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Zaprezentowano również Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, przyczyny powołania Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz proces jego formowania i kształtowania strategii, która będzie przesłanką dla wdrażania wspólnych projektów. Ukazano cele, jakie będą realizowane wspólnie przez wszystkich członków. Celem opracowania jest zbadanie, czy współpraca gmin nawiązana w ramach Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego i podtrzymywana przy wykorzystaniu środków finansowych z Unii Europejskiej na lata 2014-2020 może pozwolić na stworzenie trwałych więzi będących motorem dalszego współdziałania w kolejnych latach/perspektywach finansowych. Ostatecznie współpraca jednostek samorządu terytorialnego może wpłynąć na zwiększenie potencjału całego regionu i poprawę jakości życia jego mieszkańców.
Białystok Functional Area (BOF) was created as a response to the problems occurring at the administrative boundaries of local government units adjacent to the City of Białystok. An integrated approach required measures aimed at institutionalised cooperation – the creation of the Association of Białystok Functional Area. As a basis for the actions, a strategy was formed which indicates the areas of cooperation between municipalities belonging to the association. The paper presents the forming of cooperation within Bialystok Functional Area implemented using a new EU instrument: Integrated Territorial Investments. The author also discusses Integrated Territorial Investments, the reasons for the creation of Bialystok Functional Area and the process of its formation, as well as the development of the strategy, which will be the basis for the implementation of joint projects. Moreover, the objectives to be pursued by all the members are discussed. The aim of the paper is to examine whether the cooperation of municipalities within the Association of Bialystok Functional Area in 2014-2020, supported by funds from the European Union, can allow for the creation of lasting bonds that will foster collaboration in subsequent years. Ultimately, such cooperation of local government units may result in increasing the potential of the region and improving the quality of lives of its inhabitants.
Afiliacja: Tadeusz Truskolaski - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku; Kamil Waligóra - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: Tadeusz Truskolaski: tadeusz.truskolaski@post.pl; Kamil Waligóra: kamilwaligora@tlen.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2992
DOI: 10.15290/ose.2014.06.72.09
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 6(72)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
09_Truskolaski.pdf249,02 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.