REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2661
Tytuł: Historia Uroczyska Jaroszówka. Badania nad przemianami własnościowo-osadniczymi na pograniczu Wasilkowa i Białegostoku
Inne tytuły: The story of wilderness Jaroszówka. Studies on ownership and settlement changes on Wasilków and Białystok borderland
История Урочища Ярошувка. Исследование изменений права собственности и поселений на пограничье Василькова и Белостока
Autorzy: Łopatecki, Karol
Zalewska, Ewa
Słowa kluczowe: Białystok
Wasilków
Białystok’s parish
special estate
uniting action
Белосток
Васильков
белостоцкий приход
инструктивное имение
акция объединения
Data wydania: 2013
Data dodania: 1-kwi-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 21, 2013, s. 51-88
Abstrakt: Pajewski and his wife granted this estate to Białystok’s church fund. After confiscation from the Catholic Church, the Russian authorities shed this territory to special estate (majątki instrukcyjne). The article presents the story of Wilderness Jaroszówka. This area is located on the left Supraśl riverside, parallel to Wasilków–Białystok road. The first reference about this territory is from 1567, when Zygmunt August made exchange of land and expanded the county of Wasilków at the expense of Grzegorz Chodkiewicz’s goods. At the beginning of XVII century Piotr Wiesiołowski (the younger) detached four drags of the ground and handed the property to Stanisław Pajewski. StanisławPajewski and his wife granted this estate to Białystok’s church fund. After confiscation from the Catholic Church, the Russian authorities shed this territory to special estate (majątki instrukcyjne). In 1871 this estate was sold to Mikołaj Trochimowski, the nobility marshal of białostocko-sokólski district. Around 1890 wilderness was bought by Białystok’s burgher Ławrenty Kozyrski (deceased in 1895). His grandson – Konstanty was co-owner (with Wincenty Rybakowicz) of wilderness in Interwar period. That was also the time, when uniting action of Wasilków suburbia was done. Owners managed to exclude Jaroszówka’s wilderness from the accumulation of lands, which prevented loss of the territory. (Tłumaczyła Magdalena Piłaszewicz)
В статье представлена история Урочища Ярошувка, которое расположено на левом берегу реки Супрасль параллельно дороге Белосток–Васильков. Исследования показали, что старей- шее воспоминание об әтой территории датируется 1567 г., когда Зигмунд Август сделал обмен землями и расширил ва- сильковское староство за счет добра (благ) Гжегожа Ходкевича. В начале XVII века Петр Веселовский (младший) отделил четыре волоки земли и передал в собственность Станиславу Паевскому. В әто же время вместе с женой в 1626 г. передал әто имение в фонд белостоцкого костела. После конфискации земель Католицкому костелу, российская власть выделила әту территорию под инструктивное имение, которое было продано в 1871 г. Николаю Трохимовскому, который был предводителем дворянства в белостоцко-сокульском районе. Приблизительно в 1890 г. урочище выкупил белостоцкий меща- нин Лаврентий Козырски (умер в 1895). Его внук – Константин был вместе с Винцентом Рыбаковичем владельцем урочища в двадцатилетний межвоенный период. В тоже время имела место объединительная акция предместий Василькова. Владельцам удалось в ходе административного разбирательства исключить әту территорию из области объединения земель, что могло привести к утрате урочища.
Afiliacja: Karol Łopatecki - Instytut Historii i Nauk Politycznych, Uniwersytet w Białymstoku
Ewa Zalewska - Archiwum Państwowe w Białymstoku
E-mail: Karol Łopatecki - karollopatecki@gmail.com; Ewa Zalewska - ewacylko@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2661
DOI: 10.15290/sp.2013.21.03
ISSN: 0867-1370
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHiSM)
Studia Podlaskie, 2013, tom XXI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Studia_Podlaskie_21_Lopatecki_Zalewska.pdf1,1 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.