REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2286
Tytuł: Wielowymiarowa analiza poziomu działalności B+R w Polsce w latach 2005-2011
Inne tytuły: Multidimensional Analysis of R&D Activity in Poland in 2005–2011
Autorzy: Piotrowska, Ewa
Roszkowska, Ewa
Słowa kluczowe: działalność B+R
innowacyjność
WAP
TOPSIS
metoda Warda
B+R activity
innovativeness
multidimensional comparison analysis
TOPSIS
method of Ward
Data wydania: 2014
Data dodania: 20-gru-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 1 (67) 2014, s. 153-183
Abstrakt: W opracowaniu zaprezentowano podstawowe wskaźniki obrazujące poziom nakładów na działalność B+R oraz strukturę ich finansowania w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Dokonano oceny zróżnicowania poziomu oraz zmian trendów działalności B+R i innowacyjności w ujęciu województw Polski w latach 2005-2011 z wykorzystaniem wskaźników indywidualnych, a także dwóch metod taksonomicznych: metody TOPSIS i metody Warda. Otrzymane wyniki potwierdziły to, że województwo mazowieckie jest liderem we wszystkich rankingach i regionem zdecydowanie wyróżniającym się wśród pozostałych województw. Dla większości regionów Polski zaobserwowano zróżnicowanie zajmowanej pozycji w rankingu, jak również zmianę przynależności tych województw do różnych skupisk w badanych latach.
In the paper basic indicators depicting/describing the level of the expenditures on R&D activity and the structure financing them in Poland against the background of EU countries are presented. An assessment of diversifying the level and changes of trends in R&D activity and innovativeness in voivodships in Poland during the period 2005-2011 by making use of individual indicators as well as two taxonomical methods: TOPSiS and Ward’s methods has been done. Received results confirm that mazowieckie voivodship is the leader in all rankings and firmly comes the other provinces off. For the majority of regions in Poland diversifying the filled position in the ranking, as well as the change of the membership of these provinces in different clusters in examined years were observed.
Afiliacja: mgr Ewa Piotrowska – Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka
dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB – Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: Ewa Piotrowska – e.piotrowska@pb.edu.pl
Ewa Roszkowska – erosz@o2.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2286
DOI: 10.15290/ose.2014.01.67.11
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 1(67)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
11_Ewa PIOTROWSKA.pdf417,86 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.