REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2280
Tytuł: Finansowanie okresu przejściowego w systemie emerytalnym
Inne tytuły: Financing Transition Period in Polish Pension System
Autorzy: Dybał, Mariusz
Słowa kluczowe: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Otwarte Fundusze Emerytalne
system emerytalny
Social Insurance Institution (ZUS)
Open Pension Funds (OFE)
pension system
Data wydania: 2014
Data dodania: 19-gru-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 1 (67) 2014, s. 58-70
Abstrakt: Celem badawczym pracy była analiza wpływu postanowień decydentów na rachunki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 1999-2012. Aby osiągnąć cel, autor postanowił zweryfikować następujące hipotezy badawcze: – Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzyskał nadwyżkę między wpływami ze składek a wydatkami do pokrycia ze składek do roku 2012; – źródłem refundacji kwot składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do Otwartych Funduszy Emerytalnych są wpływy z prywatyzacji; – reformie systemu emerytalnego towarzyszą działania zmierzające do ukrócenia przywilejów sektorowych oraz grup społecznych, służących zmniejszeniu wydatków państwa. W wyniku przeprowadzonych badań, zweryfikowano negatywnie zakładane hipotezy badawcze: – Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie uzyskał nadwyżki między wpływami ze składek a wy-datkami do pokrycia ze składek do roku 2012 – coroczny deficyt, w tym w 2012 roku w wysokości 54,8 mld PLN, tj. 31,1%; – wpływy z prywatyzacji okazały się zbyt niskie – w latach 1999-2012 zrefundowały przekazanie składek do Otwartych Funduszy Emerytalnych jedynie w 47%; – reformie systemu emerytalnego przez długi okres nie towarzyszyły działania zmierzające do ukrócenia przywilejów sektorowych oraz grup społecznych, służących zmniejszeniu wy-datków państwa, co więcej, przywileje powiększano – wyłączenie z powszechnego systemu emerytur mundurowych, przedłużenie możliwości nabywania prawa do wcześniejszej emerytury, wprowadzenie emerytur górniczych, redukcja składki rentowej.
The purpose of the research study is to analyse the impact of the provisions established by policy-makers on the accounts of the Polish Social Insurance Institution in the years 1999-2012. The author has set out to verify the following hypotheses: – Social Security Institution received a surplus of revenue from contributions over ex-penditures to be covered by contributions until year 2012; – The source of reimbursement of social security contributions from the Social Security Institution to pension funds are the proceeds from privatisation; – The reform of the pension system is accompanied by measures taken to put an end to the privileges of sectoral and social groups in order to reduce public expenses. The outcome of the research has proved the above hypotheses to be incorrect.
Afiliacja: dr Mariusz Dybał – Wydział Prawa i Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
E-mail: mariusz_dybal@prawo.uni.wroc.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2280
DOI: 10.15290/ose.2014.01.67.05
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 1(67)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
05_DYBAL M.pdf206,71 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.