REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2279
Tytuł: Endogeniczność w rozwoju regionów/euroregionów w aspekcie europejskich wyzwań smart specialisation
Inne tytuły: Endogenousness in Development of Regions/Euroregions and Challenges of European Smart Specialisation: Selected Issues
Autorzy: Greta, Marianna
Słowa kluczowe: euroregion
region
potencjał endogeniczny
inteligentna specjalizacja
„Strategia Europa 2020”
endogenous potential
intelligent specialisation
Strategy Europe 2020
Data wydania: 2014
Data dodania: 19-gru-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 1 (67) 2014, s. 46-57
Abstrakt: W opracowaniu skoncentrowano się głównie na zagadnieniach związanych z potencjałem wewnętrznym regionów i możliwościami jego zastosowania w inteligentnej specjalizacji, która stanowi europejskie wyzwanie rozwojowe, bowiem wchodzi w zakres strategii rozwojowej „Europa 2020” i ma na celu rozpoznanie zasobów regionu. Staje się to zwłaszcza istotne w przypadku euroregionów, które z jednej strony, są peryferyjne ze wszystkimi tego konsekwencjami, ale z drugiej, doskonale przygotowane do rozpoznania swoich wewnętrznych możliwości i wykorzystania endogenicznych teorii rozwojowych w budowaniu własnych strategii rozwojowych.
The study is focused mainly on issues associated with the internal potential of regions and the possibilities of its exploitation for intelligent specialisation, which has become a challenge for European development. Intelligent specialisation falls within the scope of the Europe 2020 strategy and is aimed at the recognition of regional resources. It is becoming especially essential in the case of Euroregions which, on the one hand, are peripheral with all the consequences of the fact but, on the other hand, are perfectly capable of identifying their internal possibilities and using endogenous developmental theories for building their developmental strategies.
Afiliacja: dr hab. Marianna Greta, prof. PŁ – Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka
E-mail: marianna.greta@p.lodz.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2279
DOI: 10.15290/ose.2014.01.67.04
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 1(67)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
04_Marianna GRETA_2.pdf220,3 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.