REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2277
Tytuł: Zarządzanie gospodarcze w strefie euro w warunkach kryzysu
Inne tytuły: Economic Governance in Euro Zone in Conditions of Crisis
Autorzy: Tomczak-Woźniak, Ewa
Słowa kluczowe: strefa euro
kryzys finansowy
zarządzanie gospodarcze
euro zone
financial crisis
economic governance
Data wydania: 2014
Data dodania: 19-gru-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 1 (67) 2014, s. 25-35
Abstrakt: Opracowanie zostało poświęcone problematyce zarządzania gospodarczego strefą euro. Międzynarodowy kryzys finansowy uwydatnił bowiem słabość konstrukcji unii gospodarczej i walutowej. Niewykluczone jest, iż dalsze istnienie strefy będzie zależne od wypracowania przez kraje członkowskie optymalnych ścieżek realizacji koniecznych reform. Celem opracowania jest prezentacja procesu ewolucji narzędzi zarządzania gospodarczego w strefie euro, w warunkach kryzysu. W ciągu ostatnich czterech lat państwa członkowskie oraz struktury instytucjonalne Unii Europejskiej podjęły szereg, często bezprecedensowych, działań mających na celu ratowanie gospodarek strefy euro. Przyczyniło się to do zwiększenia stopnia komplikacji zasad polityki fiskalnej i monetarnej. Co więcej, nadal nie ma pewności, czy wypracowane instrumenty przeciwdziałania kryzysom będą w stanie uchronić strefę euro od kolejnego załamania.
The study regards the issue of the euro zone’s economic governance. The international financial crisis highlighted the weakness of the construction of the economic and monetary union. It is conceivable that further existence of the euro zone will depend on whether the member states manage to find optimal ways to carry out necessary reforms. The aim of this paper is to present the evolution process of the tools used for the EU economic governance under the conditions of crisis. In the last four years, the Member States and institutional structures of the European Union have taken a number of, frequently unprecedented, actions aimed at saving the economies of the euro zone. This has contributed to increased complexity of the principles of fiscal and monetary policy. What is more, it is still not certain if the available instruments for crisis prevention will protect the euro zone from another economic meltdown.
Afiliacja: dr Ewa Tomczak-Woźniak – Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka
E-mail: ewa.tomczak@p.lodz.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2277
DOI: 10.15290/ose.2014.01.67.02
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 1(67)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
02_Ewa TOMCZAK.pdf213,27 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.