REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2221
Tytuł: Wybrane elementy aktywności zawodowej ludności wiejskiej o niepewnych dochodach
Inne tytuły: Selected Factors of Economic Activity Among Rural Populations with Uncertain Incomes
Autorzy: Kalinowski, Sławomir
Słowa kluczowe: niepewnośćdochodów
aktywnośćzawodowa
bezrobocie
obszary wiejskie
uncertainty of income
economic activity
unemployment
rural areas
Data wydania: 2013
Data dodania: 12-gru-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 6 (66) 2013, s. 159-172
Abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie wybranych uwarunkowań aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, a także ukazanie określonych czynników decydujących o relatywnie gorszej sytuacji badanej grupy na rynku pracy. W pracy omówiono determinanty posiadania pracy w formie nietypowej (na czas określony, „na czarno”, zastępstwo itd.) oraz wiążące się z nią poczucie niepewności dochodów. Zaprezentowano również czynniki sprzyjające poszukiwaniu pracy innej niż dotychczasowej, bodźce wpływające na rezygnację z poszukiwania nowego zatrudnienia oraz zależności podejmowania aktywnych działań pozwalających respondentom poprawić własną konkurencyjność względem innych uczestników rynku. Jednym z problemów poruszanych w artykule są przyczyny rezygnacji z dokształcania i aktywnego poszukiwania pracy, a także konsekwencje pasywnych postaw. Dokonano analizy przyczyn, które osłabiają skłonność jednostek do podejmowania własnej działalności gospodarczej. Materiały empiryczne zawarte w artykule stanowią część badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego numer UMO-2011/01/B/HS5/01034 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt.: Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach w Polsce.
The aim of the paper is to present selected conditions of economic activity of rural populations with uncertain incomes and identify some factors behind the relatively disadvantageous situation of the studied group on the labour market. The paper discusses the determinants of being employed on a non-standard basis (for a specified period, under a substitution contract, etc.), and the associated income insecurity. The author lists the factors which prompt people to searchfor a new job, as well as the reasons which prevent them from seeking new employment. The paper also investigates the active measures which the respondents undertook to improve their competitiveness in comparison to other market participants. Another issue raised by the author is the reasons for resignation from training and active job search, as well as the consequences of passive attitudes. An analysis of the reasons that undermine the willingness of individuals to establish their own business ventures was also conducted. The empirical material contained in the paper is part of research carried out within the framework ofresearch project number UMO-2011/01/B/HS5/01034 ("The standard of living of the rural populations of uncertain incomes in Poland"), funded by the National Science Centre.
Afiliacja: dr Sławomir Kalinowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Katedra Ekonomii
E-mail: Sławomir Kalinowski – kalinowski@up.poznan.pl
Sponsorzy: Materiały empiryczne zawarte w artykule stanowią część badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego numer UMO-2011/01/B/HS5/01034 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt.: Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach w Polsce.
URI: http://hdl.handle.net/11320/2221
DOI: 10.15290/ose.2013.06.66.12
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 6(66)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
12_Sławomir Kalinowski.pdf345,2 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.