REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2221
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorKalinowski, Sławomir-
dc.date.accessioned2014-12-12T10:11:16Z-
dc.date.available2014-12-12T10:11:16Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationOptimum. Studia ekonomiczne, Nr 6 (66) 2013, s. 159-172pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/2221-
dc.description.abstractCelem artykułu jest przedstawienie wybranych uwarunkowań aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, a także ukazanie określonych czynników decydujących o relatywnie gorszej sytuacji badanej grupy na rynku pracy. W pracy omówiono determinanty posiadania pracy w formie nietypowej (na czas określony, „na czarno”, zastępstwo itd.) oraz wiążące się z nią poczucie niepewności dochodów. Zaprezentowano również czynniki sprzyjające poszukiwaniu pracy innej niż dotychczasowej, bodźce wpływające na rezygnację z poszukiwania nowego zatrudnienia oraz zależności podejmowania aktywnych działań pozwalających respondentom poprawić własną konkurencyjność względem innych uczestników rynku. Jednym z problemów poruszanych w artykule są przyczyny rezygnacji z dokształcania i aktywnego poszukiwania pracy, a także konsekwencje pasywnych postaw. Dokonano analizy przyczyn, które osłabiają skłonność jednostek do podejmowania własnej działalności gospodarczej. Materiały empiryczne zawarte w artykule stanowią część badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego numer UMO-2011/01/B/HS5/01034 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt.: Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach w Polsce.pl
dc.description.abstractThe aim of the paper is to present selected conditions of economic activity of rural populations with uncertain incomes and identify some factors behind the relatively disadvantageous situation of the studied group on the labour market. The paper discusses the determinants of being employed on a non-standard basis (for a specified period, under a substitution contract, etc.), and the associated income insecurity. The author lists the factors which prompt people to searchfor a new job, as well as the reasons which prevent them from seeking new employment. The paper also investigates the active measures which the respondents undertook to improve their competitiveness in comparison to other market participants. Another issue raised by the author is the reasons for resignation from training and active job search, as well as the consequences of passive attitudes. An analysis of the reasons that undermine the willingness of individuals to establish their own business ventures was also conducted. The empirical material contained in the paper is part of research carried out within the framework ofresearch project number UMO-2011/01/B/HS5/01034 ("The standard of living of the rural populations of uncertain incomes in Poland"), funded by the National Science Centre.pl
dc.description.sponsorshipMateriały empiryczne zawarte w artykule stanowią część badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego numer UMO-2011/01/B/HS5/01034 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt.: Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach w Polsce.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectniepewnośćdochodówpl
dc.subjectaktywnośćzawodowapl
dc.subjectbezrobociepl
dc.subjectobszary wiejskiepl
dc.subjectuncertainty of incomepl
dc.subjecteconomic activitypl
dc.subjectunemploymentpl
dc.subjectrural areaspl
dc.titleWybrane elementy aktywności zawodowej ludności wiejskiej o niepewnych dochodachpl
dc.title.alternativeSelected Factors of Economic Activity Among Rural Populations with Uncertain Incomespl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2013.06.66.12-
dc.description.EmailSławomir Kalinowski – kalinowski@up.poznan.plpl
dc.description.Affiliationdr Sławomir Kalinowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Katedra Ekonomiipl
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 6(66)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
12_Sławomir Kalinowski.pdf345,2 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.