REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2219
Tytuł: Determinanty długotrwałego bezrobocia na przykładzie miasta Białystok
Inne tytuły: Determinants of Long-Term Unemployment: The Case of Białystok
Autorzy: Wojdyło-Preisner, Monika
Słowa kluczowe: bezrobocie
determinanty długotrwałego bezrobocia
ryzyko długotrwałego bezrobocia
miasto Białystok
unemployment
determinants of long-term unemployment
long-term unemployment risk
city of Bia ł ystok
Data wydania: 2013
Data dodania: 12-gru-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 6 (66) 2013, s. 136-147
Abstrakt: Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja czynników determinujących długotrwałe bezrobocie w mieście Białystok. Analizę przeprowadzono na podstawie informacji o bezrobotnych, pochodzących z systemu informatycznego Publicznych Służb Zatrudnienia „Syriusz STD”. Wykorzystując modele logitowe, określono, jaki wpływ na ryzyko długotrwałego pozostawania bez pracy wywierają: cechy społeczno-demograficzne bezrobotnych, ich uwarunkowania rodzinne, cechy obrazujące jakość kapitału ludzkiego, a także elastyczność w zakresie podejmowania pracy.
The aim of the present paper is to identify the determinants of long-term unemployment in the city of Białystok. The analysis is based on data obtained from the Information System of Polish Public Employment Services – SyriuszSTD. The logit models are usedto assess the impact of socio-demographic characteristics, family factors, human capital attributes and professional flexibility on the risk of long-term unemployment.
Afiliacja: dr Monika Wojdyło-Preisner – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy
E-mail: Monika Wojdyło-Preisner – mwojdylo@umk.pl
Sponsorzy: Prezentowane wyniki badań są rezultatem prac badawczych, wykonanych w ramach projektu pt.: Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia – opracowanie metodologii profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy do stosowania przez PSZ , realizowanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na rzecz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (umowa nr U/44/B2.3/1.1/2011) przez zespół w składzie: prof. dr hab. Zenon Wiśniewski (koordynator projektu), prof. dr hab. Tadeusz Kufel, dr Aleksandra Bronk, dr Edward Dolny, dr Barbara Jaskólska, dr Monika Maksim, dr Agnieszka Szulc, dr Dominik Śliwicki, dr Monika Wojdyło-Preisner, dr Kamil Zawadzki. W artykule wykorzystano fragmenty opracowań przygotowanych przez autorkę do raportu z realizacji III etapu, wymienionego wyżej, projektu.
URI: http://hdl.handle.net/11320/2219
DOI: 10.15290/ose.2013.06.66.10
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 6(66)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
10_Monika Wojdyło-Preisner.pdf278,43 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.