REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2217
Tytuł: Popyt na pracę w województwie podlaskim w świetle struktury sektorowej gospodarki regionu
Inne tytuły: Demand for Labour Force in Podlaskie Voivodeship in Light of Sectoral Structure of Region’s Economy
Autorzy: Dąbrowska, Edyta
Słowa kluczowe: sektory ekonomiczne gospodarki
struktura zatrudnienia
popyt na pracę
economics
sectors of economy
employment structure
demand for labour force
Data wydania: 2013
Data dodania: 12-gru-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 6 (66) 2013, s. 116-135
Abstrakt: Trójsektorowa struktura gospodarki jest jednym z głównych wskaźników charakteryzujących poziom rozwoju gospodarczego danego obszaru. Jest ona również podstawowym wyznacznikiem popytu na pracę w poszczególnych z trzech makro-sektorów, wynikającym ze struktury zatrudnienia. Przechodzenie gospodarki przez kolejne stadia rozwoju i tempo, w jakim się to odbywa, wpływają na zmiany w liczbie pracujących w sektorze i wartości wkładu wnoszonego przez poszczególne sektory do wytwarzanej wartości dodanej w gospodarce. Porównanie trójsektorowej struktury pracujących w województwie podlaskim ze strukturą zatrudnienia według sektorów w skali kraju wskazuje na istotne różnice w tym obszarze. Świadczą one o niedojrzałości systemu rynkowego i wyrażają się w popycie na pracę, kierowanym częściej do pracowników o niższych kwalifikacjach niż do pracowników posiadających kwalifikacje wysokospecjalistyczne. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie struktury popytu na pracę w województwie podlaskim w kontekście uwarunkowań wynikających ze struktury sektorowej gospodarki regionu.
Three-sector structure of the economy is one of the main indicators characterising the level of economic development of an area. It is also a key determinant of the demand for labour in each of the three macro - sectors of the employment structure. Transition of the economy through the subsequent stages of develop-ment, and the rate at which it is happening, bring about changes in the number of employees in a given sector and in the contribution of different sectors to the value added generated in the economy. A comparison of three-sector employment structure in Podlaskie to the structure of employment by sector on a national level reveals significant disparities in this area. They demonstrate the immaturity of the market system and express themselves in higher demand for lower-skilled workers rather than highly qualified employees. The aim of this paper is to present the structure of labourdemand in Podlaskie in the context of the conditions resulting from the sectoral structure of the region’s economy.
Afiliacja: mgr Edyta Dąbrowska – Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
E-mail: edytayoung@hotmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/2217
DOI: 10.15290/ose.2013.06.66.09
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 6(66)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
09_Edyta Dąbrowska.pdf370,57 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.