REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2206
Tytuł: Zróżnicowanie dochodów a efektywność rynku pracy na przykładzie wybranych krajów OECD
Inne tytuły: Income Inequality and Efficiency of Labour Market
Autorzy: Szymańska, Anita
Słowa kluczowe: zróżnicowanie dochodów
bezrobocie
hipoteza P. Krugmana
P. Krugman`s hypothesis
unemploymen
income inequality
Data wydania: 2013
Data dodania: 12-gru-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 6 (66) 2013, s. 31-44
Abstrakt: Celem artykułu jest zaprezentowanie oraz próba weryfikacji hipotezy, zgodnie z którą społeczeństwo musi dokonywać wyboru pomiędzy ograniczaniem nierówności dochodowych a efektywnością rynku pracy, przejawiającą się niskim poziomem bezrobocia i wysokim zatrudnieniem. Tak sformułowana hipoteza została wykorzystana przez Paula Krugmana do objaśnienia uwarunkowań funkcjonowania rynków pracy w USA i w Europie w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Dowodził on wówczas, że negatywne szoki gospodarcze skutkują w krajach europejskich wzrostem bezrobocia, natomiast w USA wzrostem rozpiętości płac. Tymczasem odmienność reakcji wynika w głównej mierze ze zróżnicowania poziomu elastyczności rynku pracy, w tym przede wszystkim płac. W związku z tym, że hipoteza Paula Krugmana jest wciąż stosunkowo popularna, warto podejmować kolejne próby jej weryfikacji. W dotychczas prowadzonych badaniach jest powszechna dyskusja na temat przyczyn obserwowanego wzrostu zróżnicowania dochodów w większości społeczeństw, w której analizie są poddawane najczęściej takie zjawiska, jak: liberalizacja handlu międzynarodowego, postęp technologiczny promujący wysokie kwalifikacje (Skill-Biased Technical Change– SBTC) oraz deregulacja rynku pracy. Jednakże w badaniach tych stosunkowo rzadko dokonuje się empirycznej oceny związku pomiędzy zróżnicowaniem dochodów w społeczeństwie a warunkami funkcjonowania rynku pracy.
The purpose of this paper is to present and test the hypothesis that every society has to make a choice be-tween the limitation of income inequality, on the one hand, and labour market efficiency understood as low level of unemployment and high employment, on the other hand. This hypothesis was used by P. Krugman in mid 1990s to explain the performance of labour markets in the U.S. and Europe. He argued that negative economic shocks led to higher unemployment in Europe, whereas in the U.S. to greater income inequality. The different response to shocks is mainly due to the diversity of labour market flexibility, above all wage flexibility. Since Krugman`s hypothesis is still well-known,it is reasonable to reexamine it. Generally, a trend towards greater income inequality has been indicated in a number of studies. There has been considerable discussion of the factors related to this phenomenon, usually with emphasis on:liberalisation of international trade, skill-biased tech-nical change - SBTC, labour market deregulation. However, only in a few studies economists take into consideration the correlation between unemployment (employment) rates and income inequality.
Afiliacja: dr Anita Szymańska – Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
E-mail: anitas@gnu.univ.gda.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2206
DOI: 10.15290/ose.2013.06.66.03
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 6(66)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
03_Anita Szymańska.pdf316,16 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.