REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1862
Tytuł: Праблема фемiнiзму ў “жаночай” лiтаратуры на мяжы ХIХ–ХХ стст. i ХХ–ХХI стст.: беларускi, украiнскi, польскi кантэкст
Inne tytuły: Problemy feminizmu w twórczości kobiet na przełomie XIX–XX i XX–XXI wieków: w literaturze białoruskiej, ukraińskiej i polskiej
The problem of feminism in the “female” literature on the turn of the 19th and 20th, the 20th and 21th centuries: Belarusian, Ukrainian, Polish context
Autorzy: Кабржыцкая, Таццяна
Хмяльнiцкi, Мiкалай
Дзюкава, Эла
Słowa kluczowe: feminizm
aspekty genderowe
dyskurs
morał
filozofia
psychologizm
indywidualny styl
cechy artystyczne
feminism
gender aspect
discourse
morality
philosophy
psychologism
individual style
literary peculiarities
Data wydania: 2013
Data dodania: 14-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 461-482
Abstrakt: W artykule omówiono problemy feminizmu w aspekcie socjokulturowych właściwości czasu. Indywidualność autorki w twórczości kobiecej jest wynikiem wpływu na myślenie artystyczne ruchu emancypacyjnego (przełom XIX i XX wieków), który akceptuje obecność samowystarczalności w biologicznej naturze człowieka (przełom XX i XXI wieków). Przedmiotem badań są utwory polskich, ukraińskich i białoruskich pisarek. W pierwszej części są to utwory E. Orzeszkowej, G. Zapolskiej, A. Paszkiewicz (Ciotki), O. Kobylańskiej, Lesi Ukrainki, w drugiej części – M. Gretkowskiej, N. Babinej, O. Bobkowej, M. Wajcieszonok, T. Garelikowej, O. Zabużko, L. Kostenko, W. Szymborskiej. Autorzy artykułu dochodzą do wniosku, iż nie należy uważać szczególnych oznak feminizmu, które zależą od praktyk psychofizycznych, za niezbędną część twórczości każdej autorki. Jeśli zaś takie cechy znajdują się w twórczości kobiecej, to ich obecność przybiera różne formy. Jest to zatem zjawisko bardzo indywidualne, ponieważ cechy, o których mowa, wynikają z talentu, natury, duszy, intelektu, pluralizmu narodowego, indywidualnego i socjalno-społecznego doświadczenia.
In the article the feminist problems investigated from the perspective of social and cultural background of the time are discussed. It is stated that individual traits of the author in feminist writing are predetermined by the influence of feminist movement (on the turn of the 19th c.) which acknowledges the presence of self-esteem in biological nature of the man (on the turn of the 20th c.). Literary works of Polish, Ukrainian and Belarusian women-writers constitute the subject of our research. In the first part of the article the works of E. Ozheshko, G. Zapolskaya, A. Pashkevich (Tsiotka), O. Kobilianskaya, Lesia Ukrainka are examined, in the second part – those of M. Gretkovskaya, N. Babina, O. Babkova, M. Vaiteshonok, T. Garelikova, O. Zabugko, L. Kostenko, V. Shimborskaya. The authors come to the conclusion that feminist traits cannot be considered as an obligatory part of literary writing of a woman-author as they depend on psychological and physical experience. They are always expressed in an individual way because they result from talent, natural forces, peculiarities of soul, intelligence, combination of national, individual and social experience.
Opis: Таццяна Кабржыцкая, Мiкалай Хмяльнiцкi, Эла Дзюкава - Мiнск
URI: http://hdl.handle.net/11320/1862
DOI: 10.15290/bb.2013.05.31
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Kabrzyckaja_Chmjalnicki_Dzjukawa.pdf254,54 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.