REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1844
Tytuł: Аналiтычны напрамак мастацкай iнтэрпрэтацыi беларускай гiсторыi ў творах канца ХХ стагоддзя
Inne tytuły: Analityczny kierunek artystycznej interpretacji historii Białorusi w pracach końca XX wieku
Analytical direction of artistic interpretation of the Belarusian history in the works in the late 20th century
Autorzy: Навасельцава, Ганна
Słowa kluczowe: białoruska proza końca XX wieku
artystyczna interpretacja historii
historycznie konkretny
wieczny
problematyka filozoficzna i moralno-etyczna
psychologizm
polifonia kompozycyjna
Belarusian prose in the late 20th century
artistic interpretation of history
history specific
eternal
philosophical and moral-ethic problems
psychologism
polyphony of composition
Data wydania: 2013
Data dodania: 13-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 331-341
Abstrakt: Autorka artykułu omawia konkretne kierunki analitycznej interpretacji historii, które są wyraźnie reprezentowane w białoruskiej prozie przez K. Tarasowa, W. Orłowa, W. Kowtun, A. Nawaricza, A. Fiedorenko. Pragnieniem pisarzy jest wyjście poza konkretny okres historyczny, odzwierciedlenie działalności artystycznej jako jedności wydarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Artystycznej interpretacji historii towarzyszy opracowanie dalszych dróg rozwoju rosyjskiej prozy poprzez organiczne połączenie ontologicznych i historycznych problemów przy dominacji elementu ontologicznego.
The article analyzed the specific directions of the analytical interpretation of history, which is clearly represented in the Belarusian prose of K. Tarasov, V. Orlov, V. Kovtun, A. Navarich, A. Fedorenko. The writers desire to go beyond the specific historical period, to reflect the artistic activity in the unity of the past, present and future. Artistic interpretation of history was accompanied by the elaboration of further ways of development of Belarusian prose through the organic combination of the ontological and the concrete historical problems with the dominance of the ontological.
Opis: Ганна Навасельцава, Вiцебск
URI: http://hdl.handle.net/11320/1844
DOI: 10.15290/bb.2013.05.23
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Nawaselcawa.pdf167,79 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.